• วิสัยทัศน์

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำ ระดับมาตรฐานสากล
 • พันธกิจ

  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ ให้บริการที่ได้มาตรฐาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 • ค่านิยม คนสวนดอก

  ค:คุณภาพเด่น น:เน้นนวัตกรรม ส:สร้างสรรค์สามัคคี ว:วจีจับใจ น:น้ำใจมากล้น ด:ดำรงตนเป็นตัวอย่าง อ:องค์การแห่งการเรียนรู้ ก:กตัญญูคู่คุณธรรม
 • สมรรถนะหลักของบุคลากร

  1.จิตมุ่งบริการ 2.มีจริยธรรม 3.ทำงานเป็นทีม 4.มุ่งผลสัมฤทธิ์ 5.สั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน

Hide Main content block