ส่วนสำคัญ

. ข้อมูลตามรายองค์ประกอบคุณภาพ

ภาควิชาจักษุวิทยา ในฐานะขององค์กรทางการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้ดำเนินงานตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ และแผนที่ได้วางไว้ มีการติดตามตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน และนำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา งานในแต่ละด้านให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มาโดยลำดับ ซึ่งในส่วนของการประกันคุณภาพการศึกษานั้น ภาควิชายึดถือระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ ภายใต้กรอบของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นองค์กรที่ภาควิชาสังกัด ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 :

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ และแผน

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์

1.1.1 การเผยแพร่วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ ให้บุคลากรรับทราบ

ภาควิชาฯ ได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ ให้บุคลากรรับทราบ โดยการติดป้ายประกาศที่หน้าห้องสำนักงานภาควิชาฯ และทำไว้ใน homepage ของภาควิชาฯ (หลักฐานหมายเลข 1.1.1 -1: print screen หน้า homepage ภาควิชาฯ ; หมายเลข 1.1.1-2 : ภาพถ่ายตำแหน่งที่มีการปิดประกาศวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ)

1.1. 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของภาควิชา

ภายใต้กรอบของวิสัยทัศน์ และพันธกิจดังกล่าว ภาควิชาฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ ของภาควิชาฯ ขึ้นอย่างสอดคล้อง ดังนี้

วิสัยทัศน์

“ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำมีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับภูมิภาค เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน ”

พันธกิจ

“ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและเป็นสากล เน้นการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสมกับทรัพยากร และความจำเป็นในการจัดการศึกษา ”

วัตถุประสงค์

•  ผลิตบัณฑิตแพทย์ตามนโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย และผลิตจักษุแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม ตอบสนองความต้องการของประเทศ ไม่ต่ำกว่าปีละ 7 คน

•  ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ ไม่ต่ำกว่าปีละ 0.7 ต่อคน

•  เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางจักษุที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาค

•  สร้างความรักความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กร

1.1. 3 การเผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของภาควิชาให้บุคลากรรับทราบ

ภาควิชาฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของภาควิชาให้บุคลากรได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยการติดป้ายประกาศไว้ที่หน้าห้องสำนักงานภาควิชาฯ และนำขึ้นไว้ใน homepage ของภาควิชาฯ ( เอกสารหมายเลข 1.1.3: print screen หน้า homepage ของภาควิชาฯ , ภาพถ่ายป้ายประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจของภาควิชาฯ )

1.2 นโยบายและกลยุทธ์

1.2.1 มีนโยบายและกลยุทธ์ของภาควิชาที่สอดคล้องกับคณะฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้น และให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ นโยบาย หรือกลยุทธ์ ของคณะฯ ภาควิชาฯ จึงได้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ของภาควิชา เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของภาควิชาฯ ดังต่อไปนี้ ( เอกสารหมายเลข 1.2.1: นโยบายและกลยุทธ์ของภาควิชา)

นโยบาย

•  นโยบายด้านการศึกษา : จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี 2542 พัฒนาการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางจักษุ โดยเน้นการพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานสูงขึ้น

•  นโยบายด้านการวิจัย : พัฒนาศักยภาพในการวิจัยของบุคลากร และสนับสนุนงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน มีประโยชน์ต่อสังคม สามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชาติ มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ

•  นโยบายด้านการบริการวิชาการ / วิชาชีพแก่สังคม : พัฒนาให้เป็นศูนย์แพทย์เฉพาะทางจักษุที่มีชื่อเสียงของประเทศ จัดอบรมบุคลากรให้ความรู้ด้านสาธารณสุข สร้างรายได้จากการบริการ

•  นโยบายด้านการบริหาร : พัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ มีการตรวจสอบและประเมิน เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงเป็นองค์กรในกำกับของรัฐ

•  นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ : ปรับปรุงการบริหารงบประมาณและการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่า ระดมเงินบริจาคเพื่อการพึ่งพาตนเอง

•  นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม : ดำรงไว้ซึ่งประเพณีที่ทำสืบต่อกันมา สร้างบรรยากาศของการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

•  นโยบายด้านการประกันคุณภาพ : การประกันคุณภาพทั้งด้านการศึกษาและโรงพยาบาลมีคุณภาพ เป็นที่รักและศรัทธาของผู้เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์

•  ด้านการศึกษา : ปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร ส่งเสริมอาจารย์ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการที่เป็นสากล และเผยแพร่งานวิชาการ ผลการวิจัยสู่ระดับสากล

•  ด้านการวิจัย : หาแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

•  ด้านการบริการวิชาการ / วิชาชีพ : พัฒนาการบริการที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้จากการบริการ

•  ด้านการบริหาร : พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ สม่ำเสมอ และดำเนินการประเมินบุคลากร พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร

•  ด้านการเงินและงบประมาณ : นำรูปแบบการบริหารการเงิน งบประมาณให้มีความคล่องตัวมากขึ้น และเป็นไปตามการบริหารเชิงกลยุทธ์

•  ด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม : จัดกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของล้านนา มีกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน

•  ด้านการประกันคุณภาพ : มีการตรวจสอบภายในและภายนอก เพื่อส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

1.2.2 การเผยแพร่นโยบายและกลยุทธ์ของภาควิชา

เพื่อเป็นการเผยแพร่นโยบายและกลยุทธ์ของภาควิชาฯ ให้เป็นที่ทราบทั่วถึงกันในกลุ่มบุคลากรของภาควิชา จึงได้ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ขึ้น โดยการประชุมคณะกรรมการสรรหาร่วมกับบุคลากรในภาควิชาจักษุวิทยาวันที่ 11 ธันวาคม 2545 และพิจารณาพร้อมแจกเอกสารในอีกครั้งในการประชุมภาควิชาจักษุวิทยาวันที่ 18 มีนาคม 2547 ( เอกสารหมายเลข 1.2.2-1: เอกสารแนบของบันทึกข้อความคณะแพทยศาสตร์ ที่ ทม 0605/19264, เอกสารหมายเลข 1.2.2-2: ลายมือชื่อบุคลากรสาย ข , ค ที่รับทราบนโยบายและกลยุทธ์ภาควิชาฯ ; เอกสารหมายเลข 1.2.2-3: รายงานการประชุมภาควิชาจักษุวิทยาครั้งที่ 9/2547 วันที่ 18 มีนาคม 2547)

1.3 แผน การดำเนินการตามแผน การประเมินแผน

1.3.1 มีแผนระยะยาวที่สอดคล้องกับคณะแพทยศาสตร์
ภายใต้กรอบของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของภาควิชาฯ รวมไปถึงนโยบายและกลยุทธ์ที่ได้กำหนดขึ้น ภาควิชาฯได้กำหนดแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2549) ซึ่งสอดคล้องกับคณะแพทยศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 1.3.1 : แผนระยะยาว พ.ศ. 2545-2549)

1.3. 2 มีแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการเรียนการสอน

ภาควิชาฯ ได้จัดให้มีแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการเรียนการสอนขึ้น ( เอกสารหมายเลข 1.3.2-2: แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2549 ด้านการเรียนการสอน กระบวนวิชา พ . จษ . 502, เอกสารหมายเลข 1.3.2-2: แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2549 ด้านการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาจักษุวิทยา )

1.3. 3 มีแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการวิจัย

ภาควิชาฯ ได้จัดให้มีแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการวิจัยขึ้น (เอกสารหมายเลข 1.3. 3: แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 254 9 ด้านการวิจัย ภาควิชาจักษุวิทยา)

1.3. 4 มีแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ภาควิชาฯ ได้จัดให้มีแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนขึ้นเช่นเดียวกัน (เอกสารหมายเลข 1.3. 4: แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 254 9 ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาจักษุวิทยา)

1.3. 5 มีการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีด้านต่างๆ

เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของภาควิชาฯ ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภาควิชายังจัดให้มีการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีด้านต่างๆ ไว้อย่างเป็นระบบ ( เอกสารหมายเลข 1.3.5: รายงานการสัมมนาบุคลากร ภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 7 วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2549 , 1.3.6: รายงานการสัมมนาบุคลากร ภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 8 วันที่ 4 -5 มีนาคม 2550 )