Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

22November2018

You are here: Home The News ภาควิชาเปิดหลักสูตรอบรม "การผ่าตัดผ่านกล้อง"

ภาควิชาเปิดหลักสูตรอบรม "การผ่าตัดผ่านกล้อง"

LAPภาควิชาฯ เปิดหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Training Curriculum for Certificate of Medical Proficiency in Gynaecological Endoscopy) สำหรับสูตินรีแพทย์ฯ มีการฝึกอบรม 1 ปี มีชื่อประกาศนียบัตร ป.การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Cert. In Gyn. Endoscopy)

ดาวน์โหลดหลักสูตรได้ที่นี่  word   pdf