Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

22November2018

You are here: Home The News ต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจการเปิดหลักสูตรผ่าตัดผ่านกล้อง

ต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจการเปิดหลักสูตรผ่าตัดผ่านกล้อง

Lap FellowSรศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ รศ.นพ.สุภักดี จุลวิจิตรพงศ์ และคณะกรรมการตรวจ เยี่ยมประเมิน จากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมประเมินสถาบันหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ของภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.