Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

22November2018

You are here: Home The News สัมนาภาควิชาสูติฯ 2561

สัมนาภาควิชาสูติฯ 2561

 

Seminar61s

สัมมนาภาควิชาสูติฯ ประจำ 2561 ณ โรงแรมฟลอร่า ครีค เชียงใหม่ วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ในหัวข้อเรื่อง "I wish" ซึ่งช่วงเช้าภาควิชาฯมีการบรรยาย "แผนกลยุทธ์ I wish" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉลอง ชีวเกรียงไกร และเรื่อง "Non-technical skill" โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ และหัวข้อ "Happy Organization" สวนดอกสุขสันต์ โดยคุณศรีทัย สีทิพย์ ช่วงบ่ายกิจกรรม Happy Organization และระดมความคิด ของ Staff และ Resident เพื่อเป้าหมาย ในการเพิ่มจำนวนผู้ป่วยคลอด