Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

22September2018

You are here: Home Lecture/Topic Residents' Topic Review
Display # 
Title Author Hits
ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ (Pelvic inflammatory disease/ PID) ระพีพัฒน์ เอื้อกิจรุ่งเรือง 7
หลักการเย็บปิดหน้าท้องและภาวะแทรกซ้อนจากการเย็บปิดหน้าท้อง ปองปวัน เชียรวิชัย 39
Neural tube defect (NTD) ปานวาด หาญอมร 123
การตัดมดลูกทางหน้าท้อง (Abdominal hysterectomy) พัชรี เรืองเจริญ 57
วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ในหญิงตั้งครรภ์ ฉันท์หทัย นันท์ชัย 234
การดูแลรักษาภาวะไม่ตกไข่ (Management of Anovulation) นนทิกานต์ อโนทัยสถาพร 218
Venous Thromboembolism in Pregnancy ธาวินี กฤตสรรค์วงศ์ 126
Ovarian sex cord stromal tumors กฤตยา ภิรมย์ 227
Bladder test, make it simple for general gynecologist ฉันท์หทัย นันท์หทัย 417
ภาวะโปรแลคตินในเลือดสูง (hyperprolacinemia) ชินาภา ณัฐวงค์ศิริ 934
Nutrition in pregnancy พรรณารัตน์ ขุนทอง 623
การผ่าตัดนำรังไข่ และท่อนำไข่ออกเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งรังไข่ สันติภาพ ศรีสมบูรณ์ 494
Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS) ชลธิชา ตานา 766
Epilepsy in Pregnancy สันต์ธีร์ ติยะธะ 842
Medical treatment in endometriosis ระพีพัฒน์ เอื้อกิจรุ่งเรือง 722
Approach to the patient with an adnexal mass ปานวาด หาญอมร 1621
HPV testing and vaccine ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 1303
การคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์ (Estimate fetal weight) นนทิกานต์ อโนทัยสถาพร 2120
การรักษาภาวะปัสสาวะเล็ดขณะออกแรงในผู้หญิง ทักษิณา ทินนา 491
การประเมินภาวะอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Assessment for pelvic organ prolapse) วรรณพร สิงห์น้อย 1541
Prevention of surgical site infection วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 1833
การตั้งครรภ์ในสตรีอายุมาก (Pregnancy in advanced maternal age) ปวีณา พังสุวรรณ 2422
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial cancer) ปรัชญาวรรณ ทองนอก 2583
Common Chromosome Abnormalities กฤตยา ภิรมย์ 1780
Assisted reproductive technology: general knowledge, preparation for couple Administrator 806
ภาวะแท้งซ้ำซาก (recurrent pregnancy loss) หรัดปพร ปิยะเวชการ 1219
ภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ ชลธิชา ตานา 3480
Thrombocytopenia in Pregnancy ธัญญารัตน์ ทัพเงิน 1379
Basic Cell Biology and Cancer Genetics รัญชิดา สุวรรณสาร 1163
แนวทางการดูแลรักษาเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกโดยไม่ตัดมดลูก ปวีณา พังสุวรรณ 1675
ภาวะอ้วนในหญิงตั้งครรภ์ (Obesity in pregnancy) วรรณพร สิงห์น้อย 2332
การใช้ฮอร์โมนทดแทนในมะเร็งนรีเวช ทักษิณา ทินนา 980
Ovarian Germ Cell Tumors หรัดปพร ปิยะเวชการ 1201
Rhesus-D Negative in Pregnancy วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 3286
Practical point in high risk ANC ปรัชญาวรรณ ทองนอก 4208
ยาเม็ดคุมกำเนิด Oral contraception ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 3078
Surgical management of uterine atony สันต์ธีร์ ติยะธะ 1935
ผลเสียต่อไขกระดูกจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด วรรณพร สิงห์น้อย 2393
การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ชลธิชา ตานา 2707
Systemic Lupus Erythematosus (SLE) in Pregnancy สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 2947
Sexual assault ทักษิณา ทินนา 2319
Reproductive Options for HIV Couples วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 1456
บทบาทของนรีแพทย์ในการดูแลหญิงข้ามเพศ จงปีติ วุฒิสรรพ์ 1898
หูดอวัยวะเพศ (Anogenital wart) ปวีณา พังสุวรรณ 4758
ครรภ์แฝด (Multifetal Pregnancy) ปรัชญาวรรณ ทองนอก 4278
การลดอัตราการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง อารัมภ์ ทัพสมุทรเดชากร 1818
Basic steps in simple vaginal hysterectomy for general gynecologists สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 2149
การป้องกันการบาดเจ็บทางเดินปัสสาวะในขณะผ่าตัดทางนรีเวช สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 1635
Ovarian reserve for general gynecologist รัตน์พล อ่ำอำไพ 1884
การติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในสตรีตั้งครรภ์ จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 4504
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) จงปีติ วุฒิสรรพ์ 5849
Benign disease of vulva หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 2678
Sexually transmitted infections in pregnancy สันติภาพ ศรีสมบูรณ์ 5697
Impact of assisted reproductive technology on gynecological surgery ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 1592
Mature Cystic Teratoma (Dermoid Cyst): Challenges of Surgical Management หรัดปพร ปิยะเวชการ 4969
Abdominal Hysterectomy นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 4681
The Role of radiation therapy in Gynecologic cancer สันต์ธีร์ ติยะธะ 2675
Teratogen ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 4725
ภาวะเลือดออกผิดปกติในสตรีวัยหมดระดู Postmenopausal bleeding ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 3371
Opportunistic salpingectomy อลิน เพชโรภาส 3497
Update in Preterm labor หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 7647
How to management of adnexal mass in pregnancy รัตน์พล อ่ำอำไพ 2729
ความบกพร่องทางเพศของผู้หญิง (Female Sexual Dysfunction) อารัมภ์ ทัพสมุทรเดชากร 4493
ภาวะไม่มีระดู (Primary Amenorrhea) จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 6451
ครรภ์ไข่ปลาอุก (Molar pregnancy/Hydatidiform mole) นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 7017
ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome) สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 5233
Depression in midlife women อลิน เพชโรภาส 2172
Cervical Cancer Screening and Prevention สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 3850
Management of AUB in hormonal contraception หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 4185
เครื่องมือผ่าตัดทางสูติศาสตร์และนรีเวช นภวรี จันทวงศ์ 9369
Basic Chemotherapy in Gynecologic Oncology สุจิณันฐ์ นันทาภิวัธน์ 3960
Menopause and cardiovascular risk มัลลิกา วงศ์ชนะ 2621
เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ (Endometrial hyperplasia) ดาราณี มีเงินทอง 8739
การป้องกันการติดเชื้อสเตร๊บโตคอคคัสกรุ๊ปบีในทารกแรกเกิด จิตรลดา คำจริง 5420
การทำหมันหญิง (Female sterilization) ปกรณ์ จักษุวัชร 8879
โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes Mellitus) ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 11601
Vaginal pessaries in Pelvic Organ Prolapse ญาดา ทองอยู่ 5307
Hereditary Cancer Syndromes and Risk Assessment อัญญาวีร์ อภิโชติธิวัฒน์ 2724
มะเร็งปากช่องคลอด (Vulvar cancer) จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 8352
การตั้งครรภ์กับโรคลิ้นหัวใจ วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 4464
การดูแลรักษาเซลล์วิทยาปากมดลูกผิดปกติ (Management in abnormal Pap smear) จงปีติ วุฒิสรรพ์ 6740
การส่องกล้องปากมดลูกด้วยคอลโปสโคป (colposcopy) นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 8763
วิธีการผ่าท้องทำคลอดแบบอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 4880
Nutrition in menopause ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 2907
ความผิดปกติของรก (Placental abnormalities) ปกรณ์ จักษุวัชร 14500
Palliative Care in Gynecological Cancer รัตน์พล อ่ำอำไพ 5062
Management of Gonadotropin-dependent precocious puberty (GDPP) อลิน เพชโรภาส 7021
ยาต้านอาการอาเจียน (Antiemesis) : NCCN Guideline Antiemesis Version I.2015 จิตรลดา คำจริง 9956
Premature Ovarian Insufficiency สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 4497
สรีรวิทยาของการตั้งครรรภ์ (Maternal Physiology) ดาราณี มีเงินทอง 8821
Surgical Management ofPost partum hemorrhage ( PPH ) ญาดา ทองอยู่ 7103
Congenital Adrenal Hyperplasia อัญญาวีร์ อภิโชติธิวัฒน์ 7442
Intrauterine devices: ห่วงอนามัย ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 10098
Asthma in pregnancy มัลลิกา วงศ์ชนะ 7628
Pathohistologic Review of Common Gynecologic Cancer นภวรี จันทวงศ์ 5660
Update in Sexually Transmitted Diseases วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 11112
หัตถการการเย็บผูกปากมดลูก (Cervical cerclage) วสกร เสือดี 9036
The Premenstrual Syndrome And Premenstrual Dysphoric Disorder (PMS and PMD) ปกรณ์ จักษุวัชร 6222
แผลฉีกขาดบริเวณฝีเย็บที่เกิดจากการคลอด (ObstetricPerineal Laceration) จิตรลดา คำจริง 22874
Intrapartum Analgesia and Anesthesia ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 8163
ภาวะขาดระดู (Secondary amenorrhea) อรพิน จิตคุณธรรมกุล 15001
วัสดุเย็บแผลและการเย็บปิดหน้าท้อง ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 22967
ภาวะเลือดออกหลังวัยหมดระดู (Postmenopausal bleeding) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 14146
Noninvasive Prenatal Testing (NIPT) ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 9727
Overactive bladder (OAB) ญาดา ทองอยู่ 10052
Asherman syndrome ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 7056
ภาวะทารกบวมน้ำ (Hydrops fetalis) ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 12461
หัตถการพื้นฐานทางนรีเวช (Basic Gynecologic Procedures) สุจิณันฐ์ นันทาภิวัธน์ 16092
แนวทางการดูแลสตรีและเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรา ดาราณี มิเงินทอง 9156
Basic Genetics : Modes of inheritance ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 19096
การบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (Pelvic Floor Muscle Training) นภวรี จันทรวงศ์ 10527
Embryogenesis and Fetal Morphological Development ชลรส เจริญรัตน์ 6908
Pelvic anatomy and clinical correlation ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 7957
Vulvovaginal atrophy ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 7245
การผ่าตัดคลอดลูกแบบอิงหลักฐานประจักษ์ทางการแพทย์ อรพิน จิตคุณธรรมกุล 17581
TORCH infection inpregnancy มัลลิกา วงศ์ชนะ 12758
การทำลายเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial ablation) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 8621
Benefit and risk of postmenopausal hormone therapy วสกร เสือดี 9309
ภาวะขนดก (Hirsutism) ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 19867
ภาวะทารกโตช้าในครรภ์ ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 23565
Ovarian germ cell neoplasms ชลรส เจริญรัตน์ 9561
Targeted therapy in gynecologic malignancy ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 6385
การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดทางนรีเวช วสกร เสือดี 23377
ภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 36783
Antiphospholipid syndrome พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 16036
Topic Review: Cephalopelvic Disproportion: Pelvic assessment ศศิวิมล ศรีสุโข 27029
Do we know about Radical hysterectomy? ศรันยา ชิตตระกูล 8967
Induction of labor : การชักนำการคลอด เจษฎา ใจพรหม 31035
Adolescent endometriosis ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 11702
Breastfeeding (การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่) ชลรส เจริญรัตน์ 36324
ยาต้านไวรัสที่ใช้ในการรักษาโรคเอดส์สำหรับสตรีตั้งครรภ์ ภักดี แก้วแปงจันทร์ 8978
ทางเลือกในการสงวนภาวะเจริญพันธุ์สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนรีเวช สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 4793
การคุมกำเนิดในวัยรุ่น ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 28033
การเจ็บครรภ์คลอด ณัฐพัชร์ จันทรสกา 21270
Pelvic organ prolapse ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 14494
ภาวะการมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากเพศชาย ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 27707
การรักษาภาวะปวดประจำเดือน ศิรินาถ ศิริเลิศ 20796
การตั้งครรภ์เกินกำหนด (Postterm pregnancy) อรพิน จิตคุณธรรมกุล 32484
Array comparative genomic hybridization (aCGH) บงกช ชาครบัณฑิต 9280
Overview in Abdominal Hysterectomy ศศิวิมล ศรีสุโข 20767
มะเร็งปากมดลูก (cervical cancer) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 27410
การทดสอบความสมบูรณ์ของปอดของทารกในครรภ์ ภักดี แก้วแปงจันทร์ 31732
แนวทางการดูแลรักษาและติดตามผู้ป่วยเนื้องอกรังไข่ชนิด Low Malignant Potential เจษฎา ใจพรหม 8684
Hereditary gynecologic cancers ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 6863
Common Doppler Studies in Obstetrics ศรันยา ชิตะตระกูล 15189
Hyperprolactinemia พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 22017
Obstetric Outcomes after Conservative Treatment of Intraepithelial and Early Invasive Cervical Lesions ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 4572
การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ศิรินาถ ศิริเลิศ 33462
Leiomyosarcoma (LMS) สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 10889
Thyroid disorders in pregnancy เจษฎา ใจพรหม 24292
Laparoscopic Gynecologic Surgery มนฤดี เตชะอินทร์ 17421
Fetal Death ณัฐพัชร์ จันทรสกา 29913
Trauma in Pregnancy วรุณสิริ หงส์ลดารมภ์ 12322
Management of adult sexual assault นพมาศ ถาธัญ 19747
Recurrent Pregnancy Loss สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 7701
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระหว่างตั้งครรภ์ พนิดา มีลาภกิจ 31710
Combined Estrogen-Progestin contraception บงกช ชาครบัณฑิต 20933
Urinary tract injury in gynecologic surgery เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 15293
An Approach to Clinical Diagnosis & Management : Common Vulvar Dermatoses ศศิวิมล ศรีสุโข 59855
Appropriate use of tocolytics ศิรินาถ ศิริเลิศ 18283
Quality of Life in Ovarian cancer ศรันยา ชิตตระกูล 7503
ช่องทางการผ่าตัดมดลูก (Route of Hysterectomy) ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 16442
Nutrition in pregnancy เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 29812
Ultrasonography in Obstetric Emergencies ภัทรามาส เลิศชีวกานต์ 46693
Primary Peritoneal Carcinoma พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 14338
Beyond Contraceptive Benefit นพมาศ ถาธัญ 19537
Ovulation Induction Drugs for Anovulatory Patients ปิยธิดา ภุมรา 19291
การป้องกันโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือน ภักดี แก้วแปงจันทร์ 15871
Fertility sparing surgery for invasive cervical cancer พนิดา มีลาภกิจ 6504
Primary Ovarian Insufficiency อสมา วาณิชตันติกุล 12628
Preconceptional Evaluation and Counseling วรุณสิริ หงส์ลดารมย์ 7959
Malaria in Pregnancy วิทวัส เชยพันธุ์ 9353
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Adolescent Pregnancy) มนฤดี เตชะอินทร์ 76299
การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อในระหว่างการคลอด เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 23099
Polycystic ovary syndrome ภัทรามาศ เลิศชีวกานต์ 38824
Update American Cancer Society Guidelines for Screening Cervical Cancer เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 6858
Current Management of Gestational Trophoblastic Neoplasia อสมา วาณิชตันติกุล 11537
Cervical Insufficiency ปิยะธิดา ภุมรา 13076
Preterm Premature Rupture of Membranes สุชิน กันทาวงค์ 41956
Amniotic fluid embolism syndrome อภิวัฒน์ เอื้ออังกูร 19722
Stress urinary incontinence in menopause เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 21013
Preoperative and Postoperative Care อสมา วาณิชตันติกุล 63952
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ วิทวัส เชยพันธ์ 105923
Update in Management of Abnormal Cervical Cancer Screening Tests มนฤดี เตชะอินทร์ 9634
Pathogenesis and treatment of infertility in woman with endometriosis ปิยธิดา ภุมรา 7675
Fetal Surveillance วรุณศิริ หงส์ลดารมย์ 53346
การติดเชื้อ HIV ในสตรีตั้งครรภ์ ภัทรามาส เลิศชีวกานต์ 46571
Dietary Iodine in Pregnancy and Postpartum จิตรากานต์ เจริญบุญ 8526
Labor Pain Management กมลนัทธ์ ประพันธ์วัฒนะ 23448
Dysfunctional uterine bleeding เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 55182
Osteonecrosis of the jaw พนิดา มีลาภกิจ 12788
Ovarian tumor in pregnancy จิตรากานต์ เจริญบุญ 13663
Induced Abortion กมลนัทธ์ ประพันธ์วัฒนะ 30037
Gestational carrier pregnancy and Oocyte donation อภิวัฒน์ เอื้ออังกูร 10511
A practical Approach to Ambiguous Genitalia รุสลีนาห์ โตะอาดัม 21740
Pessary Usage in Pelvic Organ Prolapse รวีวรรณ คำโพธิ์ 14960
Medical Ethics in OB-GYN พนารัตน์ สิริคุณาลัย 19050
Neonatal Resuscitation:2010 ขจร อาชวานันทกุล 34923
Update in HT ณัฐนิตา มัทวานนท์ 4636
Cervical cancer in pregnancy สุชิน กันทาวงศ์ 7512
Non-pharmacological management of labor pain จิตรากานต์ เจริญบุญ 14371
Dermatoses of Pregnancy เกื้อหนุน บัวไพจิตร 20199

Login Form