Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

22March2018

You are here: Home Lecture/Topic Residents' Topic Review
Display # 
Title Author Hits
การผ่าตัดนำรังไข่ และท่อนำไข่ออกเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งรังไข่ สันติภาพ ศรีสมบูรณ์ 19
Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS) ชลธิชา ตานา 29
Epilepsy in Pregnancy สันต์ธีร์ ติยะธะ 18
Medical treatment in endometriosis ระพีพัฒน์ เอื้อกิจรุ่งเรือง 94
Approach to the patient with an adnexal mass ปานวาด หาญอมร 227
HPV testing and vaccine ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 203
การคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์ (Estimate fetal weight) นนทิกานต์ อโนทัยสถาพร 204
การรักษาภาวะปัสสาวะเล็ดขณะออกแรงในผู้หญิง ทักษิณา ทินนา 106
การประเมินภาวะอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Assessment for pelvic organ prolapse) วรรณพร สิงห์น้อย 257
Prevention of surgical site infection วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 229
การตั้งครรภ์ในสตรีอายุมาก (Pregnancy in advanced maternal age) ปวีณา พังสุวรรณ 665
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial cancer) ปรัชญาวรรณ ทองนอก 692
Common Chromosome Abnormalities กฤตยา ภิรมย์ 440
Assisted reproductive technology: general knowledge, preparation for couple Administrator 271
ภาวะแท้งซ้ำซาก (recurrent pregnancy loss) หรัดปพร ปิยะเวชการ 391
ภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ ชลธิชา ตานา 1015
Thrombocytopenia in Pregnancy ธัญญารัตน์ ทัพเงิน 425
Basic Cell Biology and Cancer Genetics รัญชิดา สุวรรณสาร 332
แนวทางการดูแลรักษาเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกโดยไม่ตัดมดลูก ปวีณา พังสุวรรณ 490
ภาวะอ้วนในหญิงตั้งครรภ์ (Obesity in pregnancy) วรรณพร สิงห์น้อย 875
การใช้ฮอร์โมนทดแทนในมะเร็งนรีเวช ทักษิณา ทินนา 273
Ovarian Germ Cell Tumors หรัดปพร ปิยะเวชการ 399
Rhesus-D Negative in Pregnancy วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 1445
Practical point in high risk ANC ปรัชญาวรรณ ทองนอก 1723
ยาเม็ดคุมกำเนิด Oral contraception ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 1132
Surgical management of uterine atony สันต์ธีร์ ติยะธะ 773
ผลเสียต่อไขกระดูกจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด วรรณพร สิงห์น้อย 1257
การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ชลธิชา ตานา 1386
Systemic Lupus Erythematosus (SLE) in Pregnancy สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 1572
Sexual assault ทักษิณา ทินนา 1195
Reproductive Options for HIV Couples วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 800
บทบาทของนรีแพทย์ในการดูแลหญิงข้ามเพศ จงปีติ วุฒิสรรพ์ 1066
หูดอวัยวะเพศ (Anogenital wart) ปวีณา พังสุวรรณ 2635
ครรภ์แฝด (Multifetal Pregnancy) ปรัชญาวรรณ ทองนอก 2350
การลดอัตราการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง อารัมภ์ ทัพสมุทรเดชากร 958
Basic steps in simple vaginal hysterectomy for general gynecologists สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 1256
การป้องกันการบาดเจ็บทางเดินปัสสาวะในขณะผ่าตัดทางนรีเวช สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 999
Ovarian reserve for general gynecologist รัตน์พล อ่ำอำไพ 1073
การติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในสตรีตั้งครรภ์ จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 2935
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) จงปีติ วุฒิสรรพ์ 3969
Benign disease of vulva หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 1815
Sexually transmitted infections in pregnancy สันติภาพ ศรีสมบูรณ์ 3675
Impact of assisted reproductive technology on gynecological surgery ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 1066
Mature Cystic Teratoma (Dermoid Cyst): Challenges of Surgical Management หรัดปพร ปิยะเวชการ 3322
Abdominal Hysterectomy นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 3244
The Role of radiation therapy in Gynecologic cancer สันต์ธีร์ ติยะธะ 1823
Teratogen ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 3435
ภาวะเลือดออกผิดปกติในสตรีวัยหมดระดู Postmenopausal bleeding ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 2451
Opportunistic salpingectomy อลิน เพชโรภาส 2334
Update in Preterm labor หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 5599
How to management of adnexal mass in pregnancy รัตน์พล อ่ำอำไพ 2057
ความบกพร่องทางเพศของผู้หญิง (Female Sexual Dysfunction) อารัมภ์ ทัพสมุทรเดชากร 3401
ภาวะไม่มีระดู (Primary Amenorrhea) จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 4879
ครรภ์ไข่ปลาอุก (Molar pregnancy/Hydatidiform mole) นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 5361
ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome) สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 3670
Depression in midlife women อลิน เพชโรภาส 1516
Cervical Cancer Screening and Prevention สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 2812
Management of AUB in hormonal contraception หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 3004
เครื่องมือผ่าตัดทางสูติศาสตร์และนรีเวช นภวรี จันทวงศ์ 7142
Basic Chemotherapy in Gynecologic Oncology สุจิณันฐ์ นันทาภิวัธน์ 2920
Menopause and cardiovascular risk มัลลิกา วงศ์ชนะ 1969
เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ (Endometrial hyperplasia) ดาราณี มีเงินทอง 6934
การป้องกันการติดเชื้อสเตร๊บโตคอคคัสกรุ๊ปบีในทารกแรกเกิด จิตรลดา คำจริง 4274
การทำหมันหญิง (Female sterilization) ปกรณ์ จักษุวัชร 6980
โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes Mellitus) ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 8591
Vaginal pessaries in Pelvic Organ Prolapse ญาดา ทองอยู่ 4206
Hereditary Cancer Syndromes and Risk Assessment อัญญาวีร์ อภิโชติธิวัฒน์ 2000
มะเร็งปากช่องคลอด (Vulvar cancer) จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 6393
การตั้งครรภ์กับโรคลิ้นหัวใจ วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 3505
การดูแลรักษาเซลล์วิทยาปากมดลูกผิดปกติ (Management in abnormal Pap smear) จงปีติ วุฒิสรรพ์ 5197
การส่องกล้องปากมดลูกด้วยคอลโปสโคป (colposcopy) นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 7143
วิธีการผ่าท้องทำคลอดแบบอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 3905
Nutrition in menopause ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 2404
ความผิดปกติของรก (Placental abnormalities) ปกรณ์ จักษุวัชร 12371
Palliative Care in Gynecological Cancer รัตน์พล อ่ำอำไพ 4077
Management of Gonadotropin-dependent precocious puberty (GDPP) อลิน เพชโรภาส 5744
ยาต้านอาการอาเจียน (Antiemesis) : NCCN Guideline Antiemesis Version I.2015 จิตรลดา คำจริง 8427
Premature Ovarian Insufficiency สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 3498
สรีรวิทยาของการตั้งครรรภ์ (Maternal Physiology) ดาราณี มีเงินทอง 7222
Surgical Management ofPost partum hemorrhage ( PPH ) ญาดา ทองอยู่ 5908
Congenital Adrenal Hyperplasia อัญญาวีร์ อภิโชติธิวัฒน์ 6268
Intrauterine devices: ห่วงอนามัย ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 8649
Asthma in pregnancy มัลลิกา วงศ์ชนะ 6395
Pathohistologic Review of Common Gynecologic Cancer นภวรี จันทวงศ์ 4708
Update in Sexually Transmitted Diseases วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 9729
หัตถการการเย็บผูกปากมดลูก (Cervical cerclage) วสกร เสือดี 7881
The Premenstrual Syndrome And Premenstrual Dysphoric Disorder (PMS and PMD) ปกรณ์ จักษุวัชร 5087
แผลฉีกขาดบริเวณฝีเย็บที่เกิดจากการคลอด (ObstetricPerineal Laceration) จิตรลดา คำจริง 20664
Intrapartum Analgesia and Anesthesia ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 7076
ภาวะขาดระดู (Secondary amenorrhea) อรพิน จิตคุณธรรมกุล 13387
วัสดุเย็บแผลและการเย็บปิดหน้าท้อง ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 20623
ภาวะเลือดออกหลังวัยหมดระดู (Postmenopausal bleeding) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 12546
Noninvasive Prenatal Testing (NIPT) ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 8456
Overactive bladder (OAB) ญาดา ทองอยู่ 8689
Asherman syndrome ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 6079
ภาวะทารกบวมน้ำ (Hydrops fetalis) ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 11144
หัตถการพื้นฐานทางนรีเวช (Basic Gynecologic Procedures) สุจิณันฐ์ นันทาภิวัธน์ 14123
แนวทางการดูแลสตรีและเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรา ดาราณี มิเงินทอง 7874
Basic Genetics : Modes of inheritance ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 17321
การบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (Pelvic Floor Muscle Training) นภวรี จันทรวงศ์ 9077
Embryogenesis and Fetal Morphological Development ชลรส เจริญรัตน์ 5872
Pelvic anatomy and clinical correlation ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 7086
Vulvovaginal atrophy ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 6251
การผ่าตัดคลอดลูกแบบอิงหลักฐานประจักษ์ทางการแพทย์ อรพิน จิตคุณธรรมกุล 16303
TORCH infection inpregnancy มัลลิกา วงศ์ชนะ 11495
การทำลายเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial ablation) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 7891
Benefit and risk of postmenopausal hormone therapy วสกร เสือดี 8186
ภาวะขนดก (Hirsutism) ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 18104
ภาวะทารกโตช้าในครรภ์ ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 21589
Ovarian germ cell neoplasms ชลรส เจริญรัตน์ 8359
Targeted therapy in gynecologic malignancy ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 5757
การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดทางนรีเวช วสกร เสือดี 21738
ภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 34942
Antiphospholipid syndrome พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 14700
Topic Review: Cephalopelvic Disproportion: Pelvic assessment ศศิวิมล ศรีสุโข 25257
Do we know about Radical hysterectomy? ศรันยา ชิตตระกูล 7866
Induction of labor : การชักนำการคลอด เจษฎา ใจพรหม 29198
Adolescent endometriosis ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 10792
Breastfeeding (การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่) ชลรส เจริญรัตน์ 34236
ยาต้านไวรัสที่ใช้ในการรักษาโรคเอดส์สำหรับสตรีตั้งครรภ์ ภักดี แก้วแปงจันทร์ 8084
ทางเลือกในการสงวนภาวะเจริญพันธุ์สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนรีเวช สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 4086
การคุมกำเนิดในวัยรุ่น ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 26746
การเจ็บครรภ์คลอด ณัฐพัชร์ จันทรสกา 19765
Pelvic organ prolapse ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 13291
ภาวะการมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากเพศชาย ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 26380
การรักษาภาวะปวดประจำเดือน ศิรินาถ ศิริเลิศ 19579
การตั้งครรภ์เกินกำหนด (Postterm pregnancy) อรพิน จิตคุณธรรมกุล 30788
Array comparative genomic hybridization (aCGH) บงกช ชาครบัณฑิต 8374
Overview in Abdominal Hysterectomy ศศิวิมล ศรีสุโข 19584
มะเร็งปากมดลูก (cervical cancer) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 25572
การทดสอบความสมบูรณ์ของปอดของทารกในครรภ์ ภักดี แก้วแปงจันทร์ 29852
แนวทางการดูแลรักษาและติดตามผู้ป่วยเนื้องอกรังไข่ชนิด Low Malignant Potential เจษฎา ใจพรหม 7858
Hereditary gynecologic cancers ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 6007
Common Doppler Studies in Obstetrics ศรันยา ชิตะตระกูล 13902
Hyperprolactinemia พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 20760
Obstetric Outcomes after Conservative Treatment of Intraepithelial and Early Invasive Cervical Lesions ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 4290
การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ศิรินาถ ศิริเลิศ 31930
Leiomyosarcoma (LMS) สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 9850
Thyroid disorders in pregnancy เจษฎา ใจพรหม 22872
Laparoscopic Gynecologic Surgery มนฤดี เตชะอินทร์ 16187
Fetal Death ณัฐพัชร์ จันทรสกา 28461
Trauma in Pregnancy วรุณสิริ หงส์ลดารมภ์ 11383
Management of adult sexual assault นพมาศ ถาธัญ 18645
Recurrent Pregnancy Loss สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 6990
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระหว่างตั้งครรภ์ พนิดา มีลาภกิจ 30042
Combined Estrogen-Progestin contraception บงกช ชาครบัณฑิต 19708
Urinary tract injury in gynecologic surgery เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 14081
An Approach to Clinical Diagnosis & Management : Common Vulvar Dermatoses ศศิวิมล ศรีสุโข 58291
Appropriate use of tocolytics ศิรินาถ ศิริเลิศ 16810
Quality of Life in Ovarian cancer ศรันยา ชิตตระกูล 6918
ช่องทางการผ่าตัดมดลูก (Route of Hysterectomy) ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 15401
Nutrition in pregnancy เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 28162
Ultrasonography in Obstetric Emergencies ภัทรามาส เลิศชีวกานต์ 44818
Primary Peritoneal Carcinoma พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 13162
Beyond Contraceptive Benefit นพมาศ ถาธัญ 18513
Ovulation Induction Drugs for Anovulatory Patients ปิยธิดา ภุมรา 18227
การป้องกันโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือน ภักดี แก้วแปงจันทร์ 14940
Fertility sparing surgery for invasive cervical cancer พนิดา มีลาภกิจ 5941
Primary Ovarian Insufficiency อสมา วาณิชตันติกุล 11981
Preconceptional Evaluation and Counseling วรุณสิริ หงส์ลดารมย์ 7434
Malaria in Pregnancy วิทวัส เชยพันธุ์ 8656
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Adolescent Pregnancy) มนฤดี เตชะอินทร์ 74207
การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อในระหว่างการคลอด เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 21698
Polycystic ovary syndrome ภัทรามาศ เลิศชีวกานต์ 37314
Update American Cancer Society Guidelines for Screening Cervical Cancer เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 6454
Current Management of Gestational Trophoblastic Neoplasia อสมา วาณิชตันติกุล 10682
Cervical Insufficiency ปิยะธิดา ภุมรา 12167
Preterm Premature Rupture of Membranes สุชิน กันทาวงค์ 40044
Amniotic fluid embolism syndrome อภิวัฒน์ เอื้ออังกูร 18569
Stress urinary incontinence in menopause เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 19722
Preoperative and Postoperative Care อสมา วาณิชตันติกุล 61801
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ วิทวัส เชยพันธ์ 104293
Update in Management of Abnormal Cervical Cancer Screening Tests มนฤดี เตชะอินทร์ 9187
Pathogenesis and treatment of infertility in woman with endometriosis ปิยธิดา ภุมรา 7239
Fetal Surveillance วรุณศิริ หงส์ลดารมย์ 51279
การติดเชื้อ HIV ในสตรีตั้งครรภ์ ภัทรามาส เลิศชีวกานต์ 44895
Dietary Iodine in Pregnancy and Postpartum จิตรากานต์ เจริญบุญ 7840
Labor Pain Management กมลนัทธ์ ประพันธ์วัฒนะ 22147
Dysfunctional uterine bleeding เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 53341
Osteonecrosis of the jaw พนิดา มีลาภกิจ 11854
Ovarian tumor in pregnancy จิตรากานต์ เจริญบุญ 12730
Induced Abortion กมลนัทธ์ ประพันธ์วัฒนะ 28080
Gestational carrier pregnancy and Oocyte donation อภิวัฒน์ เอื้ออังกูร 9838
A practical Approach to Ambiguous Genitalia รุสลีนาห์ โตะอาดัม 20544
Pessary Usage in Pelvic Organ Prolapse รวีวรรณ คำโพธิ์ 13996
Medical Ethics in OB-GYN พนารัตน์ สิริคุณาลัย 17679
Neonatal Resuscitation:2010 ขจร อาชวานันทกุล 33348
Update in HT ณัฐนิตา มัทวานนท์ 4327
Cervical cancer in pregnancy สุชิน กันทาวงศ์ 6789
Non-pharmacological management of labor pain จิตรากานต์ เจริญบุญ 13561
Dermatoses of Pregnancy เกื้อหนุน บัวไพจิตร 18952

Login Form