Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

17December2017

You are here: Home Lecture/Topic Residents' Topic Review
Display # 
Title Author Hits
การตั้งครรภ์ในสตรีอายุมาก (Pregnancy in advanced maternal age) ปวีณา พังสุวรรณ 3
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial cancer) ปรัชญาวรรณ ทองนอก 82
Common Chromosome Abnormalities กฤตยา ภิรมย์ 97
Assisted reproductive technology: general knowledge, preparation for couple Administrator 84
ภาวะแท้งซ้ำซาก (recurrent pregnancy loss) หรัดปพร ปิยะเวชการ 107
ภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ ชลธิชา ตานา 234
Thrombocytopenia in Pregnancy ธัญญารัตน์ ทัพเงิน 159
Basic Cell Biology and Cancer Genetics รัญชิดา สุวรรณสาร 167
แนวทางการดูแลรักษาเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกโดยไม่ตัดมดลูก ปวีณา พังสุวรรณ 236
ภาวะอ้วนในหญิงตั้งครรภ์ (Obesity in pregnancy) วรรณพร สิงห์น้อย 348
การใช้ฮอร์โมนทดแทนในมะเร็งนรีเวช ทักษิณา ทินนา 131
Ovarian Germ Cell Tumors หรัดปพร ปิยะเวชการ 224
Rhesus-D Negative in Pregnancy วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 851
Practical point in high risk ANC ปรัชญาวรรณ ทองนอก 1027
ยาเม็ดคุมกำเนิด Oral contraception ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 668
Surgical management of uterine atony สันต์ธีร์ ติยะธะ 492
ผลเสียต่อไขกระดูกจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด วรรณพร สิงห์น้อย 889
การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ชลธิชา ตานา 1015
Systemic Lupus Erythematosus (SLE) in Pregnancy สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 1118
Sexual assault ทักษิณา ทินนา 881
Reproductive Options for HIV Couples วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 606
บทบาทของนรีแพทย์ในการดูแลหญิงข้ามเพศ จงปีติ วุฒิสรรพ์ 865
หูดอวัยวะเพศ (Anogenital wart) ปวีณา พังสุวรรณ 2017
ครรภ์แฝด (Multifetal Pregnancy) ปรัชญาวรรณ ทองนอก 1614
การลดอัตราการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง อารัมภ์ ทัพสมุทรเดชากร 705
Basic steps in simple vaginal hysterectomy for general gynecologists สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 954
การป้องกันการบาดเจ็บทางเดินปัสสาวะในขณะผ่าตัดทางนรีเวช สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 755
Ovarian reserve for general gynecologist รัตน์พล อ่ำอำไพ 822
การติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในสตรีตั้งครรภ์ จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 2199
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) จงปีติ วุฒิสรรพ์ 3056
Benign disease of vulva หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 1434
Sexually transmitted infections in pregnancy สันติภาพ ศรีสมบูรณ์ 2759
Impact of assisted reproductive technology on gynecological surgery ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 826
Mature Cystic Teratoma (Dermoid Cyst): Challenges of Surgical Management หรัดปพร ปิยะเวชการ 2565
Abdominal Hysterectomy นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 2590
The Role of radiation therapy in Gynecologic cancer สันต์ธีร์ ติยะธะ 1446
Teratogen ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 2882
ภาวะเลือดออกผิดปกติในสตรีวัยหมดระดู Postmenopausal bleeding ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 1986
Opportunistic salpingectomy อลิน เพชโรภาส 1832
Update in Preterm labor หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 4658
How to management of adnexal mass in pregnancy รัตน์พล อ่ำอำไพ 1690
ความบกพร่องทางเพศของผู้หญิง (Female Sexual Dysfunction) อารัมภ์ ทัพสมุทรเดชากร 2883
ภาวะไม่มีระดู (Primary Amenorrhea) จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 4131
ครรภ์ไข่ปลาอุก (Molar pregnancy/Hydatidiform mole) นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 4578
ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome) สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 2985
Depression in midlife women อลิน เพชโรภาส 1265
Cervical Cancer Screening and Prevention สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 2313
Management of AUB in hormonal contraception หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 2498
เครื่องมือผ่าตัดทางสูติศาสตร์และนรีเวช นภวรี จันทวงศ์ 6211
Basic Chemotherapy in Gynecologic Oncology สุจิณันฐ์ นันทาภิวัธน์ 2470
Menopause and cardiovascular risk มัลลิกา วงศ์ชนะ 1665
เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ (Endometrial hyperplasia) ดาราณี มีเงินทอง 6112
การป้องกันการติดเชื้อสเตร๊บโตคอคคัสกรุ๊ปบีในทารกแรกเกิด จิตรลดา คำจริง 3672
การทำหมันหญิง (Female sterilization) ปกรณ์ จักษุวัชร 6154
โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes Mellitus) ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 7132
Vaginal pessaries in Pelvic Organ Prolapse ญาดา ทองอยู่ 3620
Hereditary Cancer Syndromes and Risk Assessment อัญญาวีร์ อภิโชติธิวัฒน์ 1677
มะเร็งปากช่องคลอด (Vulvar cancer) จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 5479
การตั้งครรภ์กับโรคลิ้นหัวใจ วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 3032
การดูแลรักษาเซลล์วิทยาปากมดลูกผิดปกติ (Management in abnormal Pap smear) จงปีติ วุฒิสรรพ์ 4446
การส่องกล้องปากมดลูกด้วยคอลโปสโคป (colposcopy) นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 6309
วิธีการผ่าท้องทำคลอดแบบอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 3444
Nutrition in menopause ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 2103
ความผิดปกติของรก (Placental abnormalities) ปกรณ์ จักษุวัชร 11391
Palliative Care in Gynecological Cancer รัตน์พล อ่ำอำไพ 3639
Management of Gonadotropin-dependent precocious puberty (GDPP) อลิน เพชโรภาส 5075
ยาต้านอาการอาเจียน (Antiemesis) : NCCN Guideline Antiemesis Version I.2015 จิตรลดา คำจริง 7667
Premature Ovarian Insufficiency สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 3087
สรีรวิทยาของการตั้งครรรภ์ (Maternal Physiology) ดาราณี มีเงินทอง 6515
Surgical Management ofPost partum hemorrhage ( PPH ) ญาดา ทองอยู่ 5308
Congenital Adrenal Hyperplasia อัญญาวีร์ อภิโชติธิวัฒน์ 5678
Intrauterine devices: ห่วงอนามัย ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 7931
Asthma in pregnancy มัลลิกา วงศ์ชนะ 5757
Pathohistologic Review of Common Gynecologic Cancer นภวรี จันทวงศ์ 4138
Update in Sexually Transmitted Diseases วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 9087
หัตถการการเย็บผูกปากมดลูก (Cervical cerclage) วสกร เสือดี 7321
The Premenstrual Syndrome And Premenstrual Dysphoric Disorder (PMS and PMD) ปกรณ์ จักษุวัชร 4613
แผลฉีกขาดบริเวณฝีเย็บที่เกิดจากการคลอด (ObstetricPerineal Laceration) จิตรลดา คำจริง 19718
Intrapartum Analgesia and Anesthesia ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 6509
ภาวะขาดระดู (Secondary amenorrhea) อรพิน จิตคุณธรรมกุล 12643
วัสดุเย็บแผลและการเย็บปิดหน้าท้อง ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 19585
ภาวะเลือดออกหลังวัยหมดระดู (Postmenopausal bleeding) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 11783
Noninvasive Prenatal Testing (NIPT) ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 7847
Overactive bladder (OAB) ญาดา ทองอยู่ 8051
Asherman syndrome ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 5634
ภาวะทารกบวมน้ำ (Hydrops fetalis) ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 10488
หัตถการพื้นฐานทางนรีเวช (Basic Gynecologic Procedures) สุจิณันฐ์ นันทาภิวัธน์ 13276
แนวทางการดูแลสตรีและเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรา ดาราณี มิเงินทอง 7252
Basic Genetics : Modes of inheritance ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 16473
การบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (Pelvic Floor Muscle Training) นภวรี จันทรวงศ์ 8367
Embryogenesis and Fetal Morphological Development ชลรส เจริญรัตน์ 5380
Pelvic anatomy and clinical correlation ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 6667
Vulvovaginal atrophy ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 5768
การผ่าตัดคลอดลูกแบบอิงหลักฐานประจักษ์ทางการแพทย์ อรพิน จิตคุณธรรมกุล 15675
TORCH infection inpregnancy มัลลิกา วงศ์ชนะ 10843
การทำลายเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial ablation) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 7508
Benefit and risk of postmenopausal hormone therapy วสกร เสือดี 7627
ภาวะขนดก (Hirsutism) ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 17217
ภาวะทารกโตช้าในครรภ์ ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 20729
Ovarian germ cell neoplasms ชลรส เจริญรัตน์ 7812
Targeted therapy in gynecologic malignancy ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 5396
การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดทางนรีเวช วสกร เสือดี 20993
ภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 34101
Antiphospholipid syndrome พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 14045
Topic Review: Cephalopelvic Disproportion: Pelvic assessment ศศิวิมล ศรีสุโข 24410
Do we know about Radical hysterectomy? ศรันยา ชิตตระกูล 7327
Induction of labor : การชักนำการคลอด เจษฎา ใจพรหม 28273
Adolescent endometriosis ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 10305
Breastfeeding (การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่) ชลรส เจริญรัตน์ 33241
ยาต้านไวรัสที่ใช้ในการรักษาโรคเอดส์สำหรับสตรีตั้งครรภ์ ภักดี แก้วแปงจันทร์ 7617
ทางเลือกในการสงวนภาวะเจริญพันธุ์สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนรีเวช สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 3726
การคุมกำเนิดในวัยรุ่น ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 26117
การเจ็บครรภ์คลอด ณัฐพัชร์ จันทรสกา 18982
Pelvic organ prolapse ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 12664
ภาวะการมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากเพศชาย ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 25683
การรักษาภาวะปวดประจำเดือน ศิรินาถ ศิริเลิศ 18933
การตั้งครรภ์เกินกำหนด (Postterm pregnancy) อรพิน จิตคุณธรรมกุล 30030
Array comparative genomic hybridization (aCGH) บงกช ชาครบัณฑิต 7988
Overview in Abdominal Hysterectomy ศศิวิมล ศรีสุโข 18953
มะเร็งปากมดลูก (cervical cancer) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 24640
การทดสอบความสมบูรณ์ของปอดของทารกในครรภ์ ภักดี แก้วแปงจันทร์ 29020
แนวทางการดูแลรักษาและติดตามผู้ป่วยเนื้องอกรังไข่ชนิด Low Malignant Potential เจษฎา ใจพรหม 7421
Hereditary gynecologic cancers ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 5615
Common Doppler Studies in Obstetrics ศรันยา ชิตะตระกูล 13320
Hyperprolactinemia พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 20082
Obstetric Outcomes after Conservative Treatment of Intraepithelial and Early Invasive Cervical Lesions ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 4107
การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ศิรินาถ ศิริเลิศ 31179
Leiomyosarcoma (LMS) สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 9332
Thyroid disorders in pregnancy เจษฎา ใจพรหม 22167
Laparoscopic Gynecologic Surgery มนฤดี เตชะอินทร์ 15531
Fetal Death ณัฐพัชร์ จันทรสกา 27746
Trauma in Pregnancy วรุณสิริ หงส์ลดารมภ์ 10949
Management of adult sexual assault นพมาศ ถาธัญ 18058
Recurrent Pregnancy Loss สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 6608
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระหว่างตั้งครรภ์ พนิดา มีลาภกิจ 29273
Combined Estrogen-Progestin contraception บงกช ชาครบัณฑิต 19068
Urinary tract injury in gynecologic surgery เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 13464
An Approach to Clinical Diagnosis & Management : Common Vulvar Dermatoses ศศิวิมล ศรีสุโข 57647
Appropriate use of tocolytics ศิรินาถ ศิริเลิศ 16014
Quality of Life in Ovarian cancer ศรันยา ชิตตระกูล 6625
ช่องทางการผ่าตัดมดลูก (Route of Hysterectomy) ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 14916
Nutrition in pregnancy เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 27379
Ultrasonography in Obstetric Emergencies ภัทรามาส เลิศชีวกานต์ 44028
Primary Peritoneal Carcinoma พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 12555
Beyond Contraceptive Benefit นพมาศ ถาธัญ 17964
Ovulation Induction Drugs for Anovulatory Patients ปิยธิดา ภุมรา 17787
การป้องกันโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือน ภักดี แก้วแปงจันทร์ 14389
Fertility sparing surgery for invasive cervical cancer พนิดา มีลาภกิจ 5669
Primary Ovarian Insufficiency อสมา วาณิชตันติกุล 11632
Preconceptional Evaluation and Counseling วรุณสิริ หงส์ลดารมย์ 7138
Malaria in Pregnancy วิทวัส เชยพันธุ์ 8347
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Adolescent Pregnancy) มนฤดี เตชะอินทร์ 73355
การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อในระหว่างการคลอด เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 20959
Polycystic ovary syndrome ภัทรามาศ เลิศชีวกานต์ 36604
Update American Cancer Society Guidelines for Screening Cervical Cancer เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 6188
Current Management of Gestational Trophoblastic Neoplasia อสมา วาณิชตันติกุล 10261
Cervical Insufficiency ปิยะธิดา ภุมรา 11700
Preterm Premature Rupture of Membranes สุชิน กันทาวงค์ 39209
Amniotic fluid embolism syndrome อภิวัฒน์ เอื้ออังกูร 18067
Stress urinary incontinence in menopause เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 19092
Preoperative and Postoperative Care อสมา วาณิชตันติกุล 60912
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ วิทวัส เชยพันธ์ 103527
Update in Management of Abnormal Cervical Cancer Screening Tests มนฤดี เตชะอินทร์ 8886
Pathogenesis and treatment of infertility in woman with endometriosis ปิยธิดา ภุมรา 6980
Fetal Surveillance วรุณศิริ หงส์ลดารมย์ 50299
การติดเชื้อ HIV ในสตรีตั้งครรภ์ ภัทรามาส เลิศชีวกานต์ 43994
Dietary Iodine in Pregnancy and Postpartum จิตรากานต์ เจริญบุญ 7462
Labor Pain Management กมลนัทธ์ ประพันธ์วัฒนะ 21491
Dysfunctional uterine bleeding เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 52488
Osteonecrosis of the jaw พนิดา มีลาภกิจ 11418
Ovarian tumor in pregnancy จิตรากานต์ เจริญบุญ 12277
Induced Abortion กมลนัทธ์ ประพันธ์วัฒนะ 27117
Gestational carrier pregnancy and Oocyte donation อภิวัฒน์ เอื้ออังกูร 9481
A practical Approach to Ambiguous Genitalia รุสลีนาห์ โตะอาดัม 20000
Pessary Usage in Pelvic Organ Prolapse รวีวรรณ คำโพธิ์ 13480
Medical Ethics in OB-GYN พนารัตน์ สิริคุณาลัย 17041
Neonatal Resuscitation:2010 ขจร อาชวานันทกุล 32642
Update in HT ณัฐนิตา มัทวานนท์ 4163
Cervical cancer in pregnancy สุชิน กันทาวงศ์ 6427
Non-pharmacological management of labor pain จิตรากานต์ เจริญบุญ 13112
Dermatoses of Pregnancy เกื้อหนุน บัวไพจิตร 18390

Login Form