Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

23June2018

You are here: Home Lecture/Topic Residents' Topic Review
Display # 
Title Author Hits
Ovarian sex cord stromal tumors กฤตยา ภิรมย์ 9
Bladder test, make it simple for general gynecologist ฉันท์หทัย นันท์หทัย 162
ภาวะโปรแลคตินในเลือดสูง (hyperprolacinemia) ชินาภา ณัฐวงค์ศิริ 340
Nutrition in pregnancy พรรณารัตน์ ขุนทอง 223
การผ่าตัดนำรังไข่ และท่อนำไข่ออกเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งรังไข่ สันติภาพ ศรีสมบูรณ์ 225
Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS) ชลธิชา ตานา 293
Epilepsy in Pregnancy สันต์ธีร์ ติยะธะ 363
Medical treatment in endometriosis ระพีพัฒน์ เอื้อกิจรุ่งเรือง 373
Approach to the patient with an adnexal mass ปานวาด หาญอมร 774
HPV testing and vaccine ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 689
การคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์ (Estimate fetal weight) นนทิกานต์ อโนทัยสถาพร 1108
การรักษาภาวะปัสสาวะเล็ดขณะออกแรงในผู้หญิง ทักษิณา ทินนา 274
การประเมินภาวะอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Assessment for pelvic organ prolapse) วรรณพร สิงห์น้อย 807
Prevention of surgical site infection วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 920
การตั้งครรภ์ในสตรีอายุมาก (Pregnancy in advanced maternal age) ปวีณา พังสุวรรณ 1467
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial cancer) ปรัชญาวรรณ ทองนอก 1568
Common Chromosome Abnormalities กฤตยา ภิรมย์ 1028
Assisted reproductive technology: general knowledge, preparation for couple Administrator 511
ภาวะแท้งซ้ำซาก (recurrent pregnancy loss) หรัดปพร ปิยะเวชการ 766
ภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ ชลธิชา ตานา 2210
Thrombocytopenia in Pregnancy ธัญญารัตน์ ทัพเงิน 915
Basic Cell Biology and Cancer Genetics รัญชิดา สุวรรณสาร 681
แนวทางการดูแลรักษาเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกโดยไม่ตัดมดลูก ปวีณา พังสุวรรณ 1024
ภาวะอ้วนในหญิงตั้งครรภ์ (Obesity in pregnancy) วรรณพร สิงห์น้อย 1578
การใช้ฮอร์โมนทดแทนในมะเร็งนรีเวช ทักษิณา ทินนา 593
Ovarian Germ Cell Tumors หรัดปพร ปิยะเวชการ 743
Rhesus-D Negative in Pregnancy วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 2340
Practical point in high risk ANC ปรัชญาวรรณ ทองนอก 2920
ยาเม็ดคุมกำเนิด Oral contraception ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 2069
Surgical management of uterine atony สันต์ธีร์ ติยะธะ 1367
ผลเสียต่อไขกระดูกจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด วรรณพร สิงห์น้อย 1796
การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ชลธิชา ตานา 1995
Systemic Lupus Erythematosus (SLE) in Pregnancy สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 2228
Sexual assault ทักษิณา ทินนา 1735
Reproductive Options for HIV Couples วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 1114
บทบาทของนรีแพทย์ในการดูแลหญิงข้ามเพศ จงปีติ วุฒิสรรพ์ 1453
หูดอวัยวะเพศ (Anogenital wart) ปวีณา พังสุวรรณ 3655
ครรภ์แฝด (Multifetal Pregnancy) ปรัชญาวรรณ ทองนอก 3288
การลดอัตราการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง อารัมภ์ ทัพสมุทรเดชากร 1356
Basic steps in simple vaginal hysterectomy for general gynecologists สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 1673
การป้องกันการบาดเจ็บทางเดินปัสสาวะในขณะผ่าตัดทางนรีเวช สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 1298
Ovarian reserve for general gynecologist รัตน์พล อ่ำอำไพ 1465
การติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในสตรีตั้งครรภ์ จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 3717
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) จงปีติ วุฒิสรรพ์ 4939
Benign disease of vulva หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 2243
Sexually transmitted infections in pregnancy สันติภาพ ศรีสมบูรณ์ 4616
Impact of assisted reproductive technology on gynecological surgery ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 1323
Mature Cystic Teratoma (Dermoid Cyst): Challenges of Surgical Management หรัดปพร ปิยะเวชการ 4106
Abdominal Hysterectomy นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 3949
The Role of radiation therapy in Gynecologic cancer สันต์ธีร์ ติยะธะ 2237
Teratogen ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 4091
ภาวะเลือดออกผิดปกติในสตรีวัยหมดระดู Postmenopausal bleeding ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 2893
Opportunistic salpingectomy อลิน เพชโรภาส 2894
Update in Preterm labor หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 6594
How to management of adnexal mass in pregnancy รัตน์พล อ่ำอำไพ 2381
ความบกพร่องทางเพศของผู้หญิง (Female Sexual Dysfunction) อารัมภ์ ทัพสมุทรเดชากร 3925
ภาวะไม่มีระดู (Primary Amenorrhea) จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 5614
ครรภ์ไข่ปลาอุก (Molar pregnancy/Hydatidiform mole) นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 6197
ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome) สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 4466
Depression in midlife women อลิน เพชโรภาส 1804
Cervical Cancer Screening and Prevention สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 3328
Management of AUB in hormonal contraception หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 3550
เครื่องมือผ่าตัดทางสูติศาสตร์และนรีเวช นภวรี จันทวงศ์ 8213
Basic Chemotherapy in Gynecologic Oncology สุจิณันฐ์ นันทาภิวัธน์ 3418
Menopause and cardiovascular risk มัลลิกา วงศ์ชนะ 2288
เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ (Endometrial hyperplasia) ดาราณี มีเงินทอง 7800
การป้องกันการติดเชื้อสเตร๊บโตคอคคัสกรุ๊ปบีในทารกแรกเกิด จิตรลดา คำจริง 4805
การทำหมันหญิง (Female sterilization) ปกรณ์ จักษุวัชร 7840
โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes Mellitus) ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 10071
Vaginal pessaries in Pelvic Organ Prolapse ญาดา ทองอยู่ 4770
Hereditary Cancer Syndromes and Risk Assessment อัญญาวีร์ อภิโชติธิวัฒน์ 2363
มะเร็งปากช่องคลอด (Vulvar cancer) จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 7380
การตั้งครรภ์กับโรคลิ้นหัวใจ วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 3991
การดูแลรักษาเซลล์วิทยาปากมดลูกผิดปกติ (Management in abnormal Pap smear) จงปีติ วุฒิสรรพ์ 5979
การส่องกล้องปากมดลูกด้วยคอลโปสโคป (colposcopy) นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 7953
วิธีการผ่าท้องทำคลอดแบบอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 4359
Nutrition in menopause ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 2672
ความผิดปกติของรก (Placental abnormalities) ปกรณ์ จักษุวัชร 13410
Palliative Care in Gynecological Cancer รัตน์พล อ่ำอำไพ 4598
Management of Gonadotropin-dependent precocious puberty (GDPP) อลิน เพชโรภาส 6376
ยาต้านอาการอาเจียน (Antiemesis) : NCCN Guideline Antiemesis Version I.2015 จิตรลดา คำจริง 9172
Premature Ovarian Insufficiency สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 4022
สรีรวิทยาของการตั้งครรรภ์ (Maternal Physiology) ดาราณี มีเงินทอง 8033
Surgical Management ofPost partum hemorrhage ( PPH ) ญาดา ทองอยู่ 6477
Congenital Adrenal Hyperplasia อัญญาวีร์ อภิโชติธิวัฒน์ 6868
Intrauterine devices: ห่วงอนามัย ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 9315
Asthma in pregnancy มัลลิกา วงศ์ชนะ 7024
Pathohistologic Review of Common Gynecologic Cancer นภวรี จันทวงศ์ 5204
Update in Sexually Transmitted Diseases วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 10424
หัตถการการเย็บผูกปากมดลูก (Cervical cerclage) วสกร เสือดี 8445
The Premenstrual Syndrome And Premenstrual Dysphoric Disorder (PMS and PMD) ปกรณ์ จักษุวัชร 5613
แผลฉีกขาดบริเวณฝีเย็บที่เกิดจากการคลอด (ObstetricPerineal Laceration) จิตรลดา คำจริง 21748
Intrapartum Analgesia and Anesthesia ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 7603
ภาวะขาดระดู (Secondary amenorrhea) อรพิน จิตคุณธรรมกุล 14169
วัสดุเย็บแผลและการเย็บปิดหน้าท้อง ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 21801
ภาวะเลือดออกหลังวัยหมดระดู (Postmenopausal bleeding) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 13325
Noninvasive Prenatal Testing (NIPT) ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 9080
Overactive bladder (OAB) ญาดา ทองอยู่ 9352
Asherman syndrome ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 6521
ภาวะทารกบวมน้ำ (Hydrops fetalis) ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 11806
หัตถการพื้นฐานทางนรีเวช (Basic Gynecologic Procedures) สุจิณันฐ์ นันทาภิวัธน์ 15105
แนวทางการดูแลสตรีและเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรา ดาราณี มิเงินทอง 8484
Basic Genetics : Modes of inheritance ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 18182
การบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (Pelvic Floor Muscle Training) นภวรี จันทรวงศ์ 9797
Embryogenesis and Fetal Morphological Development ชลรส เจริญรัตน์ 6374
Pelvic anatomy and clinical correlation ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 7508
Vulvovaginal atrophy ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 6721
การผ่าตัดคลอดลูกแบบอิงหลักฐานประจักษ์ทางการแพทย์ อรพิน จิตคุณธรรมกุล 16919
TORCH infection inpregnancy มัลลิกา วงศ์ชนะ 12115
การทำลายเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial ablation) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 8225
Benefit and risk of postmenopausal hormone therapy วสกร เสือดี 8750
ภาวะขนดก (Hirsutism) ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 18993
ภาวะทารกโตช้าในครรภ์ ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 22542
Ovarian germ cell neoplasms ชลรส เจริญรัตน์ 8960
Targeted therapy in gynecologic malignancy ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 6055
การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดทางนรีเวช วสกร เสือดี 22523
ภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 35842
Antiphospholipid syndrome พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 15360
Topic Review: Cephalopelvic Disproportion: Pelvic assessment ศศิวิมล ศรีสุโข 26153
Do we know about Radical hysterectomy? ศรันยา ชิตตระกูล 8378
Induction of labor : การชักนำการคลอด เจษฎา ใจพรหม 30117
Adolescent endometriosis ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 11254
Breastfeeding (การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่) ชลรส เจริญรัตน์ 35314
ยาต้านไวรัสที่ใช้ในการรักษาโรคเอดส์สำหรับสตรีตั้งครรภ์ ภักดี แก้วแปงจันทร์ 8509
ทางเลือกในการสงวนภาวะเจริญพันธุ์สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนรีเวช สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 4442
การคุมกำเนิดในวัยรุ่น ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 27374
การเจ็บครรภ์คลอด ณัฐพัชร์ จันทรสกา 20567
Pelvic organ prolapse ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 13908
ภาวะการมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากเพศชาย ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 27025
การรักษาภาวะปวดประจำเดือน ศิรินาถ ศิริเลิศ 20188
การตั้งครรภ์เกินกำหนด (Postterm pregnancy) อรพิน จิตคุณธรรมกุล 31646
Array comparative genomic hybridization (aCGH) บงกช ชาครบัณฑิต 8783
Overview in Abdominal Hysterectomy ศศิวิมล ศรีสุโข 20176
มะเร็งปากมดลูก (cervical cancer) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 26496
การทดสอบความสมบูรณ์ของปอดของทารกในครรภ์ ภักดี แก้วแปงจันทร์ 30770
แนวทางการดูแลรักษาและติดตามผู้ป่วยเนื้องอกรังไข่ชนิด Low Malignant Potential เจษฎา ใจพรหม 8261
Hereditary gynecologic cancers ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 6412
Common Doppler Studies in Obstetrics ศรันยา ชิตะตระกูล 14545
Hyperprolactinemia พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 21391
Obstetric Outcomes after Conservative Treatment of Intraepithelial and Early Invasive Cervical Lesions ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 4439
การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ศิรินาถ ศิริเลิศ 32676
Leiomyosarcoma (LMS) สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 10363
Thyroid disorders in pregnancy เจษฎา ใจพรหม 23571
Laparoscopic Gynecologic Surgery มนฤดี เตชะอินทร์ 16797
Fetal Death ณัฐพัชร์ จันทรสกา 29184
Trauma in Pregnancy วรุณสิริ หงส์ลดารมภ์ 11820
Management of adult sexual assault นพมาศ ถาธัญ 19213
Recurrent Pregnancy Loss สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 7338
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระหว่างตั้งครรภ์ พนิดา มีลาภกิจ 30814
Combined Estrogen-Progestin contraception บงกช ชาครบัณฑิต 20353
Urinary tract injury in gynecologic surgery เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 14673
An Approach to Clinical Diagnosis & Management : Common Vulvar Dermatoses ศศิวิมล ศรีสุโข 59173
Appropriate use of tocolytics ศิรินาถ ศิริเลิศ 17508
Quality of Life in Ovarian cancer ศรันยา ชิตตระกูล 7193
ช่องทางการผ่าตัดมดลูก (Route of Hysterectomy) ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 15917
Nutrition in pregnancy เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 29010
Ultrasonography in Obstetric Emergencies ภัทรามาส เลิศชีวกานต์ 45636
Primary Peritoneal Carcinoma พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 13754
Beyond Contraceptive Benefit นพมาศ ถาธัญ 19048
Ovulation Induction Drugs for Anovulatory Patients ปิยธิดา ภุมรา 18773
การป้องกันโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือน ภักดี แก้วแปงจันทร์ 15393
Fertility sparing surgery for invasive cervical cancer พนิดา มีลาภกิจ 6212
Primary Ovarian Insufficiency อสมา วาณิชตันติกุล 12303
Preconceptional Evaluation and Counseling วรุณสิริ หงส์ลดารมย์ 7670
Malaria in Pregnancy วิทวัส เชยพันธุ์ 9047
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Adolescent Pregnancy) มนฤดี เตชะอินทร์ 75209
การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อในระหว่างการคลอด เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 22376
Polycystic ovary syndrome ภัทรามาศ เลิศชีวกานต์ 38112
Update American Cancer Society Guidelines for Screening Cervical Cancer เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 6661
Current Management of Gestational Trophoblastic Neoplasia อสมา วาณิชตันติกุล 11068
Cervical Insufficiency ปิยะธิดา ภุมรา 12610
Preterm Premature Rupture of Membranes สุชิน กันทาวงค์ 40942
Amniotic fluid embolism syndrome อภิวัฒน์ เอื้ออังกูร 19157
Stress urinary incontinence in menopause เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 20383
Preoperative and Postoperative Care อสมา วาณิชตันติกุล 62821
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ วิทวัส เชยพันธ์ 105106
Update in Management of Abnormal Cervical Cancer Screening Tests มนฤดี เตชะอินทร์ 9422
Pathogenesis and treatment of infertility in woman with endometriosis ปิยธิดา ภุมรา 7462
Fetal Surveillance วรุณศิริ หงส์ลดารมย์ 52276
การติดเชื้อ HIV ในสตรีตั้งครรภ์ ภัทรามาส เลิศชีวกานต์ 45703
Dietary Iodine in Pregnancy and Postpartum จิตรากานต์ เจริญบุญ 8192
Labor Pain Management กมลนัทธ์ ประพันธ์วัฒนะ 22807
Dysfunctional uterine bleeding เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 54216
Osteonecrosis of the jaw พนิดา มีลาภกิจ 12301
Ovarian tumor in pregnancy จิตรากานต์ เจริญบุญ 13176
Induced Abortion กมลนัทธ์ ประพันธ์วัฒนะ 29040
Gestational carrier pregnancy and Oocyte donation อภิวัฒน์ เอื้ออังกูร 10182
A practical Approach to Ambiguous Genitalia รุสลีนาห์ โตะอาดัม 21130
Pessary Usage in Pelvic Organ Prolapse รวีวรรณ คำโพธิ์ 14473
Medical Ethics in OB-GYN พนารัตน์ สิริคุณาลัย 18398
Neonatal Resuscitation:2010 ขจร อาชวานันทกุล 34141
Update in HT ณัฐนิตา มัทวานนท์ 4485
Cervical cancer in pregnancy สุชิน กันทาวงศ์ 7157
Non-pharmacological management of labor pain จิตรากานต์ เจริญบุญ 13964
Dermatoses of Pregnancy เกื้อหนุน บัวไพจิตร 19534

Login Form