ประวัติความเป็นมา
การศึกษา
หน่วยงาน

งานบริการ

บุคลากร

กรรมการ

การบริหารคุณภาพ
แบบองค์รวมMISภาควิชาพยาธิวิทยา

ผลงานตีพิมพ
Name : Benjaporn  Chaiwun
Position : Professor of Pathology
Sex : Female
Nationality : Thai
Addresses Office : Department of Pathology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand. 
Tel. 66-53-945442-4 Ext. 224, Fax. 66-53-945442-4 Ext 227
Home : 33 Rajavitte Road, Amphur Maung, Chiang Mai 50200, Thailand

Education

1980 BS., Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand (First class honours degree)
1982 MD., Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
1984 Certificate, Postgraduate in Pathology, Mahidol University, Bangkok,Thailand.
1988

Diplomate, Thai Board of Anatomical Pathology, Thai Medical Council, Thailand.
1993 Certificate, Cytology, Immunohistochemistry, and Immunocytochemistry. Department of Pathology, University of
 Southern California, School of Medicine, Los Angles, California, USA. (1991-1993)
1996 Certificate, Diagnosis of cardiac diseases from endomyocardial biopsy specimen. Kobe University School of Medicine,  Kobe, Japan.

Career :

1982-1983  Rotating Intern, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital, Chiang Mai, Thailand.
1983-1984 Instructor, Biochemistry, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
1984-1985 Instructor, Pathology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
1985-1988 Resident, Pathology, Chulalongkorn Hospital, Bangkok, Thailand
1988- Associate Professor in Pathology, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University,
Chiang Mai, Thailand.
1988-present Staff in Autopsy and surgical pathology service, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Chiang Mai Univeristy, Chiang Mai, Thailand.
1988-present Staff of tumor clinic, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital, Chiang Mai, Thailand.


Fields of Interest   :  Breast pathology
                                         :  Cytology

Publication

2009
Benjaporn Chaiwun MD, Saranyu Nakrungsee MD, Neelaya Sukhamwang MD, Songphol Srisukho, MD. A Study of High-nuclear-grade Breast Cancer in Thailand : Subclassification and Correlation with Prognostic Factors and Immunohistochemical Study. Breast Cancer, 30 Sept 2009.
2009
Neelaya Sukhamwang, MD, Benjaporn Chaiwun, MD, Hongsin Trakultivakorn, MD.  Fungal Infection of the Breast : Two Reported Cases Diagnosed by Fine Needle Aspiration (FNA) Cytology. Chiang Mai Med J 2009;48(2):65-70.
2009
Benjaporn Chaiwun, MD, Neelaya Sukhamwang MD, Charin Ya-in MD, Shanop Shuangshoti, MD.  Bilateral Low-Grade B-Cell Lymphoma of the Breast : A Case Report with Cytological, Histological and Immunohistochemical Studies. J Med Assoc Thai Vol. 92, No6, 2009
2007
Neelaya Sukhamwang, MD, Yupa Jiviriyawat, M.Sc, Suree Lekawanvijit, MD, Kornkanok Sukpan, MD, Charin Ya-in, MD, Benjaporn Chaiwun, MD.  Papillary Carcinoma of the Breast : Cytologic/Histologic Correlation and Clnical Implication. Chiang Mai Med J 2007;46Z4X:141-146.
2007
Lui PC, TSe GM, Tan PH, Jayaram G, Putti TC, Chaiwun B, Chan NH, Lau PP, Mak KL, Khin AT.  Fine-needle aspiration cytology of metaplastic carcinoma of the breast. J Clin Pathol, 2007 May:60Z5X:529-33.
2007
Chaiwun B, Thorner P. Fine needle aspiration for evaluation of breast masses. Curr Opin Obstet Gynecol. 2007 Feb;19(1):48-55. Review.
2006
Tse GM, Chaiwun B, Lau KM, Scolyer R, Lee CS, Karim RZ, Putti TC, Law  BK, Lui PC, Tan PH. Endothelin I expression correlates with atypical histological features in mammary phyllodes tumours. J  Clin Pathol. 2006 Dec 8; [Epub ahead of print]
2006
Tse GM, Chaiwun B, Wong KT, Yeung DK, Pang AL, Tang AP, Cheung HS. Magnetic resonance imaging of breast lesions-a pathologic correlation. Breast Cancer Res Treat. 2006 Oct 11; [Epub ahead of print]
2006
Muttarak M, Pojchamarnwiputh S, Chaiwun B. Breast carcinomas: why are they missed? Singapore Med J. 2006 Oct;47(10):851-7.
2006
Lui PC, Tse GM, Tan PH, Jayaram G, Putti TC, Chaiwun B, Chan NH, Lau PP, Mak KL, Khin AT. Fine-needle aspiration cytology of metaplastic carcinoma of the breast. J Clin Pathol. 2006 Jun 23; [Epub ahead of print]
2006
Tse GM, Tan PH, Chaiwun B, Putti TC, Lui PC, Tsang AK, Wong FC, Lo AW. P63 is useful in the diagnosis of mammary metaplastic carcinomas. Pathology. 2006;38(1):16-20
2006
Tse GM, Tan PH, Putti TC, Lui PC, Chaiwun B, Law BK. Metaplastic carcinoma of the breast: a clinico-pathological  review. J Clin Pathol. 2006.
2005
Sampatanukul P, Chaiwun B, Wongwaisayawan S, Suwanagool P, Vinyuvat S, Karalak A, Praditphol N, Paueksakon P, Ruangvejvorachai P, Field AS, Wannakrairot P. A two-phase study model for the standardization of HER2
immunohistochemical assay on invasive ductal carcinoma of the breast. J Med Assoc Thai. 2005:88(11):1680-8
2005
Chaiwun B, Sukhamwang N, Lekawanvijit S, Sukapan k, Rangdaeng S, Muttarak M, Thorner PS. Atypical and suspicious categories in fine needle aspiration cytology of the breast: histological and mammographical correlation and
clinicalsignificance. Singaor Med J. 2005;46(12):706-9
2005
Nguyen a, Rosner A, Milovanovic T, Hope C. Planutis K, Saha B, Chaiwun B, Lin F, Imam SA, Marsh JL, Holcombe RF.  Wnt pathway component LEF1 mediates tumor cell invasion and is expressed in human and murine breast cancers
lacking ErbB2 (her-2/neu) overexpression. Int J Oncol. 2005;27(4):949-56
2005
Muttarak M, Chaiwun B. Painless scrotal swelling: ultrasonographical featrures with pathological correlation. Singapore Med J. 2005 ;46(1):31-7.
2004
Muttarak M, Chaiwun B. Imaging of giant breast masses with pathological correlation. Singapore Med J. 2004 Mar;45(3):132-9.
2004
Muttarak M, Peh WC, Chaiwun B. Malignant germ cell tumors ofundescended testes: imaging features with pathological correlation. Clin Radiol. 2004 Feb;59(2):198-204
2003
Muttarak M, Pojchamarnwiputh S, Chaiwun B. Breast cancer in women under 40 years: preoperative detection by mammography. Ann Acad Med Singapore. 2003 Jul;32(4):433-7.
2002
Rangdaeng S, Ya-In C, Settakorn J, Chaiwun B, Bhothirat C, Sirivanichai C, Aramaratana A. Cytological diagnosis of lung cancer in Chaing Mai, Thailand: cyto-histological correlation and comparison of sensitivity of various method. J
Med Assoc Thai. 2002 Sep;85(9):953-61
2002
Baltayan A, Naritoku WY, Chaiwun B, Taso-Wie DD, Groshen S, Hern RA, Gusterson BA, Taylor CR, Imam SA. LEA.135 expression : identifies lwo-risk patients with breast ductal carcinoma in situ. Anticancer Res. 2002 Sep;22(5):
 2933-7
2002
Petjom S, Chaiwun B, Settakorn J, Visrutaratna P, Rangdaeng S, Thorner PS. Angiostrongylus cantonensis infection mimicking a spinal cord tumor.Ann Neurol. 2002 Jul;52(1):99-101.
2002
Muttarak M, Pojchamarnwiputh S, Padungchaichote W, Chaiwun B. Evaluation of the contralateral breast in patients with ipsilateral breast carcinoma: the role of mammography. Singapore Med J. 2002 May;43(5):229-33.
2002
Muttarak M, Pojchamarnwiputh S, Chaiwun B. Mammographic features of tuberculous axillary lymphadenitis. Australas Radiol. 2002 Sep;46(3):260-3.
2002
Chaiwun B, Khunamornpong S, Sirivanichai C, Rangdaeng S, Supparatpinyo K, Settakorn J, Ya-in C, Thorner P. Lymphadenopathy due to Penicillium marneffei infection: diagnosis by fine needle aspiration cytology. Mod Pathol. 2002
Sep;15(9):939-43.
2002
Rangdaeng S, Ya-In C, Settakorn J, Chaiwun B, Bhothirat C, Sirivanichai C,Aramratana A. Cytological diagnosis of lung cancer in Chiang Mai, Thailand: cyto-histological correlation and comparison of sensitivity of various methods. J
Med Assoc Thai. 2002 Sep;85(9):953-61.
2002
Baltayan A, Naritoku WY, Chaiwun B, Tsao-Wei DD, Groshen S, Hern RA, Gusterson BA, Taylor CR, Imam SA. LEA.135 expression: identifies low-risk patients with breast ductal carcinoma in situ. Anticancer Res. 2002 Sep-Oct;22 (5):2933-7.

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเบญจพร ไชยวรรณ์
Professor Benjaporn Chaiwun M.D.


Diplomate Thai Board in Anatomic Pathology
Cert. In Immunohistochemistry,
Cert. In Cytopathology