ประวัติความเป็นมา
การศึกษา
หน่วยงาน

งานบริการ

บุคลากร

กรรมการ

การบริหารคุณภาพ
แบบองค์รวมMISภาควิชาพยาธิวิทยา

ผลงานตีพิมพ
o คณะกรรมการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม (TQA) และประกันคุณภาพการศึกษาประจำภาควิชาฯ
1. รศ. นพ. ประพันธ์ จุฑาวิจิตรธรรม ประธานกรรมการ
2. รศ.พญ.สุมาลี ศิริอังกุล กรรมการ
3. รศ.นพ.สำเริง รางแดง กรรมการ
4. รศ.นพ. พงษ์ศักดิ์ มหานุภาพ กรรมการ
5.ี รศ.นพ.สุรพันธุ์ คุณอมรพงศ์ กรรมการ
6. รศ.พญ.จงกลณี เศรษฐกร กรรมการ
7.นส.วัฒนาพร วิเศษมงคล กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการการบริหารการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. รศ.นพ. พงษ์ศักดิ์ มหานุภาพ ประธานกรรมการ
2. รศ. นพ. ประพันธ์ จุฑาวิจิตรธรรม กรรมการ
3. รศ.พญ.จงกลณี เศรษฐกร กรรมการ
4. รศ.นพ. กำธร ธรรมประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและบัณฑิตศึกษา

1. รศ.พญ.จงกลณี  เศรษฐกร ประธานกรรมการ
2. รศ.นพ.ประพันธ์ จุฑาวิจิตรธรรม กรรมการ
3. รศ.พญ.สุมาลี ศิริอังกุล กรรมการ
4. รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ มหานุภาพ กรรมการ
5. รศ.นพ.สำเริง รางแดง กรรมการ
6. ผศ.พญ.กรกนก สุขพันธ์ กรรมการ
7. รศ.นพ.สุรพันธุ์  คุณอมรพงศ์ กรรมการ
8. อ.นพ.คมสันต์ วรรณไสย กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการบริหารงานบริการ
1. รศ.พญ.สุมาลี ศิริอังกุล ประธานกรรมการ
2. รศ.นพ.ประพันธ์ จุฑาวิจิตรธรรม
กรรมการ
3. รศ.พญ.นิรัชร์ เลิศประเสริฐสุข กรรมการ
4. รศ.นพ.สำเริง     รางแดง กรรมการ
5. ผศ.กาญจนา นิมมานเหมินท์ กรรมการ
6. รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ มหานุภาพ กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
1. รศ.นพ.สุรพันธุ์  คุณอมรพงศ์ ประธานคณะกรรมการ
2. รศ.นพ.ประพันธ์ จุฑาวิจิตรธรรม กรรมการ
3. รศ.พญ.จงกลณี  เศรษฐกร กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ HA
1. รศ.นพ.ประพันธ์ จุฑาวิจิตรธรรม ประธานกรรมการ
2. รศ.พญ.สุมาลี ศิริอังกุล รองประธาน
3. นายวิเชียร ยอดใจ กรรมการ (หัวหน้าห้องรับเนื้อและ frozen section)
4. นส.จินต์จุฑา ชัยศรี กรรมการ (หัวหน้าหน่วยสไลด์และพิพิธภัณฑ์)
5. นส.ธันวรัตน์ ไชยธัญสวัสดิ์ กรรมการ (หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ)
6. นส.มุกดาวรรณ สุวรรณชะตัน กรรมการ (หัวหน้าหน่วยเซลล์วิทยา)
7. นางกรกนก สุวรรณรัตน์ กรรมการ (หัวหน้าหน่วยรายงานผล)
8. นายชัยนำ คำหน้อย กรรมการ (หัวหน้าห้องตรวจศพ)
9. นส.วัฒนาพร วิเศษมงคล กรรมการ (หัวหน้าห้องธุรการ)
10. หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน กรรมการ (ฝึกอบรมแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน)
11. นายสมมาตร์ ศรีบำรุงสันติ กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
1. รศ. นพ. ประพันธ์ จุฑาวิจิตรธรรม ประธานกรรมการ
2. รศ.พญ.สุมาลี ศิริอังกุล กรรมการ
3. รศ.นพ. พงษ์ศักดิ์ มหานุภาพ กรรมการ
4.ี รศ.นพ.สุรพันธุ์ คุณอมรพงศ์ กรรมการ
5. รศ.พญ.จงกลณี เศรษฐกร กรรมการ
6. น.ส.วัฒนาพร วิเศษมงคล กรรมการและเลขานุการ