ประวัติความเป็นมา
การศึกษา
หน่วยงาน

งานบริการ

บุคลากร

กรรมการ

การบริหารคุณภาพ
แบบองค์รวมMISภาควิชาพยาธิวิทยา

ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาพยาธิวิทยาเริ่มก่อตั้งมาพร้อมกับการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ สังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2502 ต่อมาได้โอนย้ายเข้ามาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2507 ประกอบด้วยหน่วยพยาธิวิทยา หน่วยจุลชีววิทยา หน่วยปาราสิตวิทยา และหน่วยนิติเวชวิทยา ปัจจุบันเป็นภาควิชาระดับปรีคลินิกบูรณาการในการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สนันสนุนการสอนพยาธิวิทยาแก่คณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (พยาธิวิทยากายวิภาคและพยาธิวิทยาคลินิก) ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางศัลยพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา ให้การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พยาธิวิทยากายวิภาคและพยาธิวิทยาคลินิกและสนับสนุนการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ อีกทั้งมีผลงานวิจัยในระดับดีของ คณะแพทยศาสตร์

รายนามหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยานับตั้งแต่ก่อตั้ง

     1. ศ.นพ.สมศักดิ์ พันธุ์สมบุญ       (พ.ศ. 2504 - 2508)

     2. ศ.นพ.ตะวัน กังวานพงศ์         (พ.ศ. 2508 - 2516)

     3. ศ.นพ.วิทย์ มีนะกนิษฐ์            (พ.ศ. 2516 - 2524)

     4. ศ.นพ.โชติ ธีตรานนท์             (พ.ศ.2524 - 2532)

     5. ศ.นพ.ทวีพันธ์ ตัณฑจำรูญ       (พ.ศ.2532 - 2536)

     6. ผศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข               (พ.ศ.2536 - 2540)

     7. รศ.นพ.กำธร ธรรมประเสริฐ    (พ.ศ.2540 - 2544)

     8. รศ.นพ.สำเริง รางแดง             (พ.ศ.2544 - 2548)

     9. ศ.พญ.เลิศลักขณา  ภู่พัฒน์      (พ.ศ. 2548 - 2552)

    10. รศ.นพ.ประพันธ์ จุฑาวิจิตรธรรม   (พ.ศ.2552 - 2555)

  11 . รศ.นพ.สำเริง รางแดง             (พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน)


ผลงานตีพิมพ