ประวัติความเป็นมา
การศึกษา
หน่วยงาน

งานบริการ

บุคลากร

กรรมการ

การบริหารคุณภาพ
แบบองค์รวมMISภาควิชาพยาธิวิทยา

ผลงานตีพิมพ

รายงานการประเมินตนเอง เพื่อการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2552 - 2553