.....ยินดีต้อนรับเข้าสู่ website ของภาควิชาพยาธิวิทยา.....
ประวัติความเป็นมา
การศึกษา
หน่วยงาน

งานบริการ

บุคลากร

กรรมการ

การบริหารคุณภาพ
แบบองค์รวมMIS

TQA


Digital slide

ข่าวสารภาควิชา

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาพยาธิสูตินรีเวชวิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
-
หลักสูตร
- คู่มือการฝึกอบรม

Last update  May 2015  songkiet.suwan@cmu.ac.th

ภาควิชาพยาธิวิทยา

ผลงานตีพิมพ