งบเร่งรัดผลิตบัณฑิต
ประจำปี 2546

ผลงานตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2525 - 2548

ผลงานตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2545-46

โครงการวิจัยงบเร่งรัดผลิตบัณฑิต ประจำปี 2546

1. การตรวจหาลักษณะทางพันธุกรรมของหมู่เลือด ABO ด้วยวิธี polymmerase chain reaction - restriction fragment length    polymorphism (ABO genotyping by polymerase chain reaction - restriction fragment length polymorphism)
           ผศ.พญ.เรืองรอง ชีพสัตยากร

2. เพิ่มทักษะและเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมในการทำ flow cytometry เพิ่มเติมจากการย้อมสีธรรมดาโดยศึกษาวิธีการย้อมใช้แอนติบอดี้     เช่น cytokeratin และ IgG เพิ่มเติมจากวิธีการปกติในการรักษา DNA ploidy และ S phase fraction ของมะเร็งชนิดต่าง ๆ เพื่อนำ     ประโยชน์มาใช้ในการเรียนการสอนทั้งระดับแพทย์ประจำบ้านและระดับนักศึกษา และใช้ในการวิจัยต่อไป
         
  ผศ.ยุพา จิวิริยะวัฒน์

3. สื่อช่วยการเรียนการสอนทางเซลล์วิทยา เรื่อง "ลักษณะรอยโรคทางเซลล์วิทยาของไทรอยด์ทั้ง benign และ malignant ชนิดต่าง ๆ
           อ.พญ.สุรีย์ เลขวรรณวิจิตร

4. เพิ่มทักษะเรียนรู้เทคนิคและวิธีการแปลผลในการย้อมพิเศษโดยใช้ antibody (immunohistochemistry) เพิ่มเติมจากวิธีปกติใน     tissue section ของต่อมน้ำเหลือง (lymph node) และไขกระดูก (bone marrow) เพื่อนำประโยชน์มาใช้ในการเรียนการสอน     ทั้งระดับปริญญาตรี การศึกษาหลังปริญญา และการวิจัยต่อไป
          
 อ.นพ.ชรินทร์ ยาอินทร์

5. C-kit expression ของมะเร็งทางเดินอาหารชนิด gastrointestinal stromal tumor (GIST) ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
    โดยวิธี immunohistochemistry
          รศ.พญ.นิรัชร์ เลิศประเสริฐสุข

6. การศึกษาวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานบริการทางพยาธิวิทยา
          
ผศ.สุดาพร นทีวัฒนา

7. อุบัติการของมะเร็งปากมดลูกและรอยโรคเริ่มต้นจากการรณรงค์เพื่อตรวจค้นมะเร็งปากมดลูกใน 10 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่     ระหว่างปี 2543 - 45
          
รศ.นพ.กำธร ธรรมประเสริฐ

8. การปรับปรุงโปรแกรม cmuPath เพื่อการลง SNOMED code บนเครือข่ายและการค้นหาข้อมูลตามการวินิจฉัย
          
รศ.นพ.กำธร ธรรมประเสริฐ

9. อุบัติการของความผิดปกติที่ปากมดลูกในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อตรวจด้วยวิธี Thin Prep Pap Test
          
ผศ.กาญจนา นิมมานเหมินท

10. การเปรียบเทียบผลการตรวจทางเซลล์พยาธิวิทยา (cytopathology) และผลการตรวจชิ้นเนื้อ (histopathology) ทางด้านนรีเวชวิทยา
          ผศ.กาญจนา นิมมานเหมินท์

11. การตรวจหาความถี่และการเปลี่ยนแปลงหลังการตรวจตาม (follow up)ของสิ่งตรวจจากปากมดลูกและช่องคลอด
      ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นความผิดปกติแบบก้ำกึ่ง (atypical squamous cells of undetermine significance, ASCUS)
           
ผศ.กาญจนา นิมมานเหมินท์

12. Genetic alteration in ovarian cancer
           
รศ.พญ.สุมาลี ศิริอังกุล

13. Histopathological factors influencing prognosis in patients with endomtrial carcinoma undergoing complete surgical staging
           
รศ.นพ.สุรพันธ์ คุณอมรพงศ์

14. Histopathological factors influencing prognosis in patients with ovarian epithelial cancer undergoing complete surgical staging            
รศ.พญ.สุมาลี ศิริอังกุล

15. HIV Proteins in normal human placenta
           
ศ.พญ.เลิศลักขณา ภู่พัฒน์

16. การเปรียบเทียบผล DNA ploidy และ S phase fraction ของมะเร็งเต้านมระหว่างเนื้อเยื่อสด (fresh tissue) กับ paraffin
      emebedded tissue
           
รศ.พญ.เบญจพร ไชยวรรณ์


Publish research