หนังสือ/ตำรา/สิ่งประดิษฐ์

ศัลยศาสตร์ทั่วไปสาย A
ศัลยศาสตร์ทั่วไปสาย B
ศัลยศาสตร์ทั่วไปสาย C
ศัลยศาสตร์ทั่วไปสาย D
 ศัลยศาสตร์หัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก  
 กุมารศัลยศาสตร์
 ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ประสาทศัลยศาสตร์ 
ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ


จัดรวบรวมโดยหน่วยวิจัยของภาควิชาศัลยศาสตร์ วันที่ 11 สิงหาคม 2546
หน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย A

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ไตรจักร ซันดู

หนังสือหรือตำรา

 1. Sundu T, Srisukho S, Navarawong V, Editor, Practical Surgery for Medical Students, 1st ed. Chiangmai : Chiangmai Medical Press, 1989

รองศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์นายแพทย์ธีรภัทร์ จักรพันธุ์

บทความทางวิชาการ

 1. ม.ร.ว.ธีรภัทร์ จักรพันธ์. Surgical treatment of corrosive injuries. ใน: วรวิทย์ เลาห์เรณู, สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ, อรรถวุฒิ ดีสมโชค, ณัฐพงษ์ อัครผล, บรรณาธิการ. ประชุมวิชาการประจำปี 2546 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: โรงพิมพ์แสงศิลป์; 2546. 239-246.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริกาญจน์ ยามาดะ

บทความทางวิชาการ

 1. สิริกาญจน์ ยามาดะ. What's new in general surgery ใน: วรวิทย์ เลาห์เรณู, ณัฐพงษ์ อัครผล, อรรถวุฒิ ดีสมโชค, บรรณาธิการ. ประชุมวิชาการประจำปี 2545 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: ธนบรรณการพิมพ์; 2545. 357-362
 2. สิริกาญจน์ ยามาดะ. Management of corrosive injuries. ใน: วรวิทย์ เลาห์เรณู, สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ, อรรถวุฒิ ดีสมโชค, ณัฐพงษ์ อัครผล, บรรณาธิการ. ประชุมวิชาการประจำปี 2546 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: โรงพิมพ์แสงศิลป์; 2546. 233-238.

อาจารย์นายแพทย์วีระวร อริยขจร

บทความทางวิชาการ

 1. วีระวร อริยขจร. Approach to common bile duct stones. ใน: วรวิทย์ เลาห์เรณู, สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ, อรรถวุฒิ ดีสมโชค, ณัฐพงษ์ อัครผล, บรรณาธิการ. ประชุมวิชาการประจำปี 2546 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: โรงพิมพ์แสงศิลป์; 2546. 201-206.

 

UP


หน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย B

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำพล เลาหเพ็ญแสง

บทความวิชาการที่จำนวน 60 เรื่อง

 1. Laohapensang K. Postoperative Fever. Hospital Meidicine 1983 ; 12 (2) : 107 - 118.
 2. Laohapensang K. Fluid Replacement of the Injured Patients Hospital Medicine 1983 ; 12(5) : 157 – 164
 3. Laohapensang K. Ligature and Suture Materials. Hospital Medicine 1983 ; 12(5) : 343 - 351
 4. Laohapensang K. Use of Vasoactive Drugs in the Treatment of Shock. Hospital Medicine 1984 ; 13(1) : 17-22
 5. Laohapensang K. Treatment of minor burns. Hospital Medicine 1984 ; 13(1) : 63-67.
 6. Laohapensang K. Electrical Injuries. Hospital Medicine 1985 ; 14 (5) : 1-15
 7. Laohapensang K, Navarawong V. Autotransfusion. Bulletin of Trauma 1986 (2) : 7-22
 8. Laohapensang K. Soft tissue Foreign Body Removal. Hospital Medicine 1986; 15(4) : 231 - 237
 9. Laohapensang K. Ingrown Toenail. Hospital Medicine 1986 ; 15 : 275-279.
 10. Laohapensang K. Necrotizing Fasciitis. Chiang Mai Med Bull 1988; 26(2) : 121-126
 11. Laohapensang K. Vascular Injuries. Chiang Mai Med Bull 1988; 27(2) : 185-192
 12. Laohapensang K. Intraoperative Hazards. Clinic 1989 ; 5(9) : 643-647
 13. Laohapensang K. Groin mass in a-70 years old female patient. Clinic 1991;7(6) : 426-429
 14. Laohapensang K, Sirivanichai C. Vascular disease and Diabetic Foot Ulcer Clinic 1991; 7(10) : 741-744
 15. Laohapensang K. Blunt abdominal trauma and abdominal mass. Clinic 1992 ; 8(11) : 799-802
 16. Laohapensang K. Infected Femoral artery False Anerysm in Addicted Patient. Clinic 1994;10(5) : 348-351
 17. Laohapensang K. Malignant Melanoma. Clinic 1996; 12(7) : 453-457
 18. Laohapensang K. Paget’s disease. Clinic 1996; 12(9) : 583-586
 19. Laohapensang K. Acute Arterial Occlusion. Clinic 1996;12(10) : 657-661
 20. Laohapensang K. Traumatic Asphyxia Clinic 1996; 12(11) : 737-740
 21. Laohapensang K. Blue Toe Syndrome. Clinic 1997;13(2) : 105-108
 22. Laohapensang K. Abdominal Aortic Anerysm. Clinic 1997;13(2) : 105-108
 23. Laohapensang K. Dry Gangrene. Clinic 1997;13(4) : 241-245
 24. Laohapensang K. Marjolin’s ulcer. Clinic 1997; 13(6) : 385-388
 25. Laohapensang K. Chylothorax. Clinic 1997; 13(8) : 513-516
 26. Laohapensang K. Venous ulcer. Clinic 1997; 13(9) : 569-573
 27. Laohapensang K. Squamous cell carcinoma. Clinic 1997 ; 13(10) : 645-649
 28. Laohapensang K. Lipoma. Clinic 1997; 13 (11) : 721-725
 29. Laohapensang K. Carpal ganglion. Clinic 1997 ; 13(12) : 781-785
 30. Laohapensang K. Ruptured left diaphragm. Clinic 1998; 14(1) : 49-52
 31. Laohapensang K. Incisional hernia Clinic 1998; 14(1) : 49-52
 32. Laohapensang K. Keloid. Clinic 1998; 14(2) : 133-136
 33. Laohapensang K. Hydradenitis Suppurativa. Clinic 1998 ; 14(3) : 201-204
 34. Laohapensang K. Seborrheic Keratosis. Clinic 1998 ; 14(4) : 577-580
 35. Laohapensang K. Rheumatoid Arthritis. Clinic 1998;14(8) 577-580
 36. Laohapensang K. Postmastectomy lymphedema. Clinic 1998 ; 14(9) : 645-648
 37. Laohapensang K. Thoracentesis Clinic. 1998 ; 14(8) : 572-576
 38. Laohapensang K. Pleural biopsy technique. Clinic 1998 ; 14(9) : 649-651
 39. Laohapensang K. Abdominal Incisional Endometrioma. Clinic 1998; 14(11) : 801-804
 40. Laohapensang K. Congenital AVM of hand. Clinic 1998; 14(10) : 721-724
 41. Laohapensang K. Chronic Venous Issufficiency. Clinic 1999; 15(1) : 57-59
 42. Laohapensang K. Posttraumatic Pancreatic Pseudocyst. Clinic 1999;15(2) : 153-156
 43. Loahapensang K. Necrotizing Fasciitis. Clinic 1999;15 : 413-417
 44. Laohapensang K. Madura foot. Clinic 1999;15 : 501-505
 45. Laohapensang K. Gouty Tophi. Clinic 1999; 15 : 345-349
 46. Laohapensang K. Iatrogenic vascular injury of hand. Clinic 1999; 15 : 641-646.
 47. Laohapensang K. Claw hand. Clinic 1999; 15 : 875-8.
 48. Laohapensang K. Horner’s syndrome. Clinic 1999; 15 : 945-7
 49. Laohapensang K. Multiple neurofibromatosis. Clinic 1999; 15 : 709-11.
 50. Laohapensang K. Onychocryptosis. Clinic 1999; 15 : 789-91
 51. Laohapensang K. Varicose veins. Clinic 1999; 15 : 57-61.
 52. Laohapensang K. False aneurysm. Clinic 2000; 16 : 49-52
 53. Laohapensang K. Foreign body in esophagus. Clinic 2001; 17 : 153-6.
 54. Laohapensang K. Carbuncle. Clinic 2001; 17 : 65-68.
 55. Laohapensang K. Parotitis. Clinic 2000; 16 : 879-883.
 56. Laohapensang K. Carotid body tumor. Clinic 2000; 16 : 805-8.
 57. Laohapensang K. IVC thrombosis. Clinic 2000; 16 : 715-9.
 58. Laohapensang K. Fournier’s gangrene. Clinic 2000; 16 : 559-562.
 59. Laohapensang K. Diabetic gangrene. Clinic 2000; 16 : 629-33.
 60. Laohapensang K. Abdominal aortic aneurysm. Clinic 2000; 16 : 493-6.


หนังสือหรือตำรา จำนวน 19 เรื่อง

 1. Laohapensang K. Hemodynamic Monitoring in Critical Surgical Illness. In : Wudhikarn S, Choomsai V.(eds.) Care of the Critical Surgical Illness I. Chiangmai : Chiangmai Medical Press, 1985 : 179-191
 2. Laohapensang K. Adult Respiratory Distress Syndrome. In : Choomsai V., Wudhikarn S. (eds.) . Care of the Critical Surgical Illness II. Chiangmai : Chiangmai Medical Press, 1986 : 36-56.
 3. Laohapensang K, Trakultivakorn H. Basic skill in patient care, 1st ed. Chiangmai : Chiagmai Medical Press, 1987.
 4. Loahapensang K. Reveiw of Trauma Surgery. Chiangmai : Chiangmai Medical Press, 1988.
 5. Laohapensang K, Polprasert S, Trakultivakorn H, Prathnadi P. Review of Surgery, 1st ed. Bangkok : PB Foreign Book, 1988.
 6. Laohapensang K. Flail Chest. In : Prathnadi P. Chest Trauma. Chiangmai : Chiangmai Medical Press, 1988: 63-76
 7. Laohapensang K. Trakultivakorn H. Basic skill in patient care 2nd ed. Bangkok : Mor Chao Barn Press, 1989.
 8. Laohapensang K. Surgical Diagnostic Procedures in Abdominal Trauma. In : Sundu T, Srisukho S. Practical Surgery for Medical Students, 1st ed. Chiangmai : Chiangmai Medical Press, 1989 : 355-363
 9. Laohapensang K. Circulating System. In : Sundu T., Srisukho S. Practical Surgery for Medical Students, 1st ed. Chiangmai : Chiangmai Medical Press, 1989 : 451-469Laohapensang K. Trakultivakorn H, Laohapensang M, Navarawong V. Review of Surgery (revisted edition). Bangkok : PB Foreign Book,1992.
 10. Laohapensang K. Peripheral Vascular Injuries. In : Chitmitparp S, Siritongtavorn P, Trakulhoon V. Trauma Surgery 4 (update in Trauma). Trauma Society, 1st ed. Bangkok : Chulalongkorn University Press, 1993 : 263-280
 11. Laohapensang K. Vascular Access for Hemodialysis. 1st ed. Chiangmai : Chiangmai Medical Press, 1994.
 12. Laohapensang K, Tongsong T. Surgical Diseases in Pregnancy. In : Tongsong T, Srisomboon J. Text book of Obstretrict, 1st ed. Chiangmai : Chiangmai Medical Press, 1994 : 435-441.
 13. Laohapensang K, Navarawong V, Polprasert S, Laohapensang M. Review of Surgery, 2nd ed. Bangkok : PB Foreign Book, 1997.
 14. Laohapensang K, Surgical Management of Primary Varicose Veins. In : Kitisin P, Navicharern P, Chaipanich T, Supromchark V. Advance in Surgery 15 (“How I do it : Surgical Technique part I” ). Royal College of Surgeons of Thailand, 1st ed. Bangkok ; Bankok Medical Press, 1997: 538-552.
 15. Laohapensang K. Arteriovenous Fistulas. In : Sachakul V. Kanchanalap S, Supromchark V. Advance in Surgery 17 (“ How I do it : Surgical Technique artII”) . Royal College of Surgeons of Thailand, 1st ed. Bangkok : Bangkok Medical Press, 1999.
 16. Laohapensang K. Vascular Surgery, 1st ed. Bangkok : PB Foreign Book, 1999
 17. Laohapensang K. Vascular Instruments. In: Jirasiritham S, Triratvorakul P, Pimolsanti R. Text book of Vascular Surgery. Thai Vascular Society, 1st ed. Bangkok. Bangkok Medical Press 2002; 150-166.
 18. Laohapensang K. Amputation. In: Jirasiritham S, Triratvorakul P, Pimolsanti R. Text book of Vascular Surgery. Thai Vascular Society, 1st ed. Bangkok. Bangkok Medical Press 2002; 498-509.
 19. กำพล เลาหเพ็ญแสง. Management of chronic lower extremity ischemia. ใน: วรวิทย์ เลาห์เรณู, สหัทยา
  ไพบูลย์วรชาติ, อรรถวุฒิ ดีสมโชค, ณัฐพงษ์ อัครผล, บรรณาธิการ. ประชุมวิชาการประจำปี 2546 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: โรงพิมพ์แสงศิลป์; 2546. 276-281.

สิ่งประดิษฐ์

 1. Loahapensang K, Pongcheowboon A. A simple Tunneler for Extra-anatomical Bypass Grafts and Interposition Arteriovenous Hemodialysis Fistulas. J Med Assoc Thai 1994, 77(4) : 195-200.
 2. Loahapensang K., Pongchewboon A. A Simple Intraluminal Shunt for Vascular Operations J Int Coll Surg Thai 1994, 37:23-44.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต

บทความทางวิชาการ

 1. นเรนทร์ โชติรสนิรมิต. Penetrating abdominal trauma. ใน: วรวิทย์ เลาห์เรณู, ณัฐพงษ์ อัครผล, อรรถวุฒิ ดีสมโชค, บรรณาธิการ. ประชุมวิชาการประจำปี 2545 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: ธนบรรณการพิมพ์; 2545. 291-300

UP


หน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย C

อาจารย์นายแพทย์อานนท์ โชติรสนิรมิต

บทความทางวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง

 1. อานนท์ โชติรสนิรมิต. Management of hepatocellular carcinoma. ใน: วรวิทย์ เลาห์เรณู, ณัฐพงษ์ อัครผล, อรรถวุฒิ ดีสมโชค, บรรณาธิการ. ประชุมวิชาการประจำปี 2545 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: ธนบรรณการพิมพ์; 2545. 345-356
 2. อานนท์ โชติรสนิรมิต. Hepatocellular carcinoma and screening role. ใน: วรวิทย์ เลาห์เรณู, สหัทยา
  ไพบูลย์วรชาติ, อรรถวุฒิ ดีสมโชค, ณัฐพงษ์ อัครผล, บรรณาธิการ. ประชุมวิชาการประจำปี 2546
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: โรงพิมพ์แสงศิลป์; 2546. 61-68.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทยกิตติพันธ์ ฤกษ์เกษม

บทความทางวิชาการ

 1. กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม. Carotid endarterectomy . ใน: วรวิทย์ เลาห์เรณู, สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ, อรรถวุฒิ ดีสมโชค, ณัฐพงษ์ อัครผล, บรรณาธิการ. ประชุมวิชาการประจำปี 2546 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: โรงพิมพ์แสงศิลป์; 2546. 273-275.

UP


หน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทรงพล ศรีสุโข

หนังสือหรือตำรา

 1. Sundu T, Srisukho S., Na, Editor, Practical Surgery for Medical Students, 1st ed. Chiangmai : Chiangmai Medical Press, 1989

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ห้องสิน ตระกูลทิวากร

หนังสือหรือตำรา

 1. Laohapensang K, Polprasert S, Trakultivakorn H, Prathnadi P. Review of Surgery, 1st ed. Bangkok : PB Foreign Book, 1988.
 2. Laohapensang K. Trakultivakorn H, Laohapensang M, Navarawong V. Review of Surgery (revisted edition). Bangkok : PB Foreign Book, 1992.
 3. Laohapensang K, Trakultivakorn H. Basic skill in patient care, 1st ed. Chiangmai : Chiagmai Medical Press, 1987.
 4. Laohapensang K. Trakultivakorn H. Basic skill in patient care 2nd ed. Bangkok : Mor Chao Barn Press, 1989.

UP


หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระชัย นาวารวงศ์

หนังสือหรือตำรา

 1. Laohapensang K. Trakultivakorn H, Laohapensang M, Navarawong V. Review of Surgery (revisted edition). Bangkok : PB Foreign Book, 1992.
 2. Laohapensang K, Navarawong V, Polprasert S, Laohapensang M. Review of Surgery, 2nd ed. Bangkok : PB Foreign Book, 1997.

UP


หน่วยกุมารศัลยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัยศักดิ์ ขัตติพัฒนพงศ์

บทความทางวิชาการ

 1. วินัยศักดิ์ ขัตติพัฒนาพงษ์. The acute abdomen in pediatric surgery. ใน: วรวิทย์ เลาห์เรณู, ณัฐพงษ์ อัครผล, อรรถวุฒิ ดีสมโชค, บรรณาธิการ. ประชุมวิชาการประจำปี 2545 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: ธนบรรณการพิมพ์; 2545. 325-330

อาจารย์ นายแพทย์เจษฎา สิงห์เวชสกุล

หบทความวิชาการ่ จำนวน 4 เรื่อง

 1. เจษฎา สิงห์เวชสกุล. Update in pediatric trauma. ใน: ทรงพล ศรีสุโข, นเรนทร์ โชติรสนิรมิต, บรรณาธิการ. Update in Management of trauma. เชียงใหม่: หน่วยวารสารวิชาการ งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2543. 53-64
 2. เจษฎา สิงห์เวชสกุล. Circumcision. ใน: ทรงพล ศรีสุโข, นเรนทร์ โชติรสนิรมิต, สิวิณีย์ บุญมี, บรรณาธิการ. Minor operations. เชียงใหม่: หน่วยวารสารวิชาการ งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2545. 171-190
 3. เจษฎา สิงห์เวชสกุล. Hirschprung's disease. ใน: วรวิทย์ เลาห์เรณู, ณัฐพงษ์ อัครผล, อรรถวุฒิ ดีสมโชค, บรรณาธิการ. ประชุมวิชาการประจำปี 2545 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: ธนบรรณการพิมพ์; 2545. 319-323
 4. เจษฎา สิงห์เวชสกุล. Neonatal jaundice: Surgical management. ใน: วรวิทย์ เลาห์เรณู, สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ, อรรถวุฒิ ดีสมโชค, ณัฐพงษ์ อัครผล, บรรณาธิการ. ประชุมวิชาการประจำปี 2546 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: โรงพิมพ์แสงศิลป์; 2546. 196-200.

UP


หน่วยประสาทศัลยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิทธิพร บุณยนิตย์

สิ่งประดิษฐ์

 1. การผลิต Cerebral anuerysm clip ขึ้นเองในประเทศไทย
 2. การผลิต Cerebral aneurysm clip applier
 3. การผลิต self-retaining retractor ขึ้นเองในประเทศไทย
 4. การผลิต stereotactic frame for stereotactic biopsy ขึ้นเองในประเทศไทย
 5. การผลิต ขี้ผึ้งห้ามเลือดที่กระดูก (Bone Wax) ขึ้นเองในประเทศไทย
 6. การผลิต acidified cellulose ขึ้นเองในประเทศไทย เพี่อห้ามเลือดเฉพาะที่ทางศัลยศาสตร์
 7. การผลิต interconnecting porous gelatin ขึ้นเองในประเทศไทย เพี่อห้ามเลือดเฉพาะที่ทางศัลยศาสตร์
 8. การผลิต ventriculoperitoneal shunt ขึ้นเองในประเทศไทย เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยที่เป็น hydrocephalus
 9. การผลิต hemostatic gelatin ขึ้นเองในประเทศไทย สำหรับใช้เป็นวัสดุห้ามเลือดเฉพาะที่ขณะทำการผ่าตัด

อาจารย์ นายแพทย์วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์

บทความทางวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง

 1. วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์. Pitfall in management of severe traumatic brain injury. ใน: วรวิทย์ เลาห์เรณู, ณัฐพงษ์ อัครผล, อรรถวุฒิ ดีสมโชค, บรรณาธิการ. ประชุมวิชาการประจำปี 2545 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: ธนบรรณการพิมพ์; 2545. 307-312
 2. วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์. Subarachnoid hemorrhage: aneurysms. ใน: วรวิทย์ เลาห์เรณู, สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ, อรรถวุฒิ ดีสมโชค, ณัฐพงษ์ อัครผล, บรรณาธิการ. ประชุมวิชาการประจำปี 2546 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: โรงพิมพ์แสงศิลป์; 2546. 254-260.

หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิมล ศิริมหาราช

บทความทางวิชาการ จำนวน 3 เรื่อง

 1. วิมล ศิริมหาราช. Maxillo facial injury. ในหนังสือ Emergency Handbook. เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์เอเคเทรดดิ้งจำกัด; 2542. P.399-411.
 2. วิมล ศิริมหาราช. Update in management of burn, electrical injury and chemical injury. ในการอบรมระยะสั้นเพื่อฟื้นฟูวิชาการทางศัลยศาสตร์ ครั้งที่ 2. ทรงพล ศรีสุโข และนเรนทร์ โชติรสนิรมิต บรรณาธิการ. Update in management of trauma. พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่ : หน่วยวารสารวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 3. วิมล ศิริมหาราช. Pressure sore . ใน: วรวิทย์ เลาห์เรณู, สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ, อรรถวุฒิ ดีสมโชค, ณัฐพงษ์ อัครผล, บรรณาธิการ. ประชุมวิชาการประจำปี 2546 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: โรงพิมพ์แสงศิลป์; 2546. 139-147.


UP


หน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพจน์ วุฒิการณ์

หนังสือหรือตำรา จำนวน 2 เล่ม

 1. สุพจน์ วุฒิการณ์ : การดูแลรักษาผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรม (ประกอบด้วยหัวข้อ 1. Management of
  massive bladder hemmorrhage, 2. Emergency resuscitation of urological patient, 3. Urological care of spinal cord injured patient, 4.Management of complication after ileal conduit diversion, 5. Management of urinary disease in pregnancy, 6. Management of prostatitis) ใน . สุพจน์ วุฒิการณ์, วรวัฒน์ ชุมสายฯ , บรรณาธิการ . การดูแลรักษาผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรม . เชียงใหม่ ธนบรรณการพิมพ์, 2530 : 1-48 (48 หน้า),(ISBN 974-565- 268-7)
 2. สุพจน์ วุฒิการณ์. ศัลยกรรมยูโรขั้นพื้นฐาน ( ประกอบด้วยหัวข้อ 1. Skin and hand preparation technique of sterilization gown, copsandmask. 2. Spermatic cord block in urologic procedure 3. Renal biopsy 4. Biopsy of urinary bladder 5. Testicular biopsy 6. Pros tatic biopsy 7. Sentinel node biopsy 8. Prostatic massage 9. Circumcision 10. Amputation of penis 11. Management of penile zipper injuries and constricting ring 12. Urethral meatotomy and meatoplasty 13. Urethral dilatation 14. Urethral cathelerization 15. Hydrocelectomy 16. Orchiopexy 17. Varicocelectomy 18. Vasectomy 19. Orchidectomy 20. Epidymotomy and external inquinal ring release 21. Vasovasostomy 22. Suprapubic cystostomy 23 Suprapubic cystolithotomy 24 Nephrostomy 25. Litholapoxy) . ใน : สุพจน์ วุฒิการณ์ บรรณาธิการ. ศัลยกรรมยูโรขั้นพื้นฐาน เชียงใหม่ ธนบรรณการพิมพ์, 2531 : 1-180 (180 หน้า).

สิ่งประดิษฐ์และคิดค้น

 1. การประดิษฐ์ Stamey’s needle แบบประหยัด
 2. การประดิษฐ์ Chain cystogram แบบง่าย ๆ

สิ่งประดิษฐ์ มีผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่

 1. Choomsai V, Wudhikarn S. Dermazip for surgical wounds closure. Thai J Surg 1998 ; 19: 139-42 ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยจากสภาวิจัยแห่งชาติ ในการประกวดวันนักประดิษฐ์แห่งชาติปี 2538
 2. หนังสือพิมพ์ “สยามรัฐ” ฉบับวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2532 “คณะแพทยศาสตร์ ม.ช. สร้างมิติใหม่ ประดิษฐ์ซิปปิดบาดแผลแทนไหมได้สำเร็จ”
 3. หนังสือพิมพ์ “มติชน” ฉบับวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2532 “ซิปติดแผล"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริธร สุนทรพันธ์

บทความทางวิชาการ

 1. สุริธร สุนทรพันธ์. Kidney injuries . ใน: วรวิทย์ เลาห์เรณู, ณัฐพงษ์ อัครผล, อรรถวุฒิ ดีสมโชค, บรรณาธิการ. ประชุมวิชาการประจำปี 2545 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: ธนบรรณการพิมพ์; 2545. 339-344

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรณากิจ โลจนาภิวัฒน์

บทความทางวิชาการ

 1. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์. Hormonal replacement in aging male. ใน: วรวิทย์ เลาห์เรณู, สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ, อรรถวุฒิ ดีสมโชค, ณัฐพงษ์ อัครผล, บรรณาธิการ. ประชุมวิชาการประจำปี 2546 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: โรงพิมพ์แสงศิลป์; 2546. 178-183.

อาจารย์นายแพทย์ศุภณ ศรีพลากิจ

บทความทางวิชาการ

 1. ศุภณ ศรีพลากิจ. Bladder and urethral injuries. ใน: วรวิทย์ เลาห์เรณู, ณัฐพงษ์ อัครผล, อรรถวุฒิ ดีสมโชค, บรรณาธิการ. ประชุมวิชาการประจำปี 2545 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: ธนบรรณการพิมพ์; 2545. 331-338
 2. ศุภณ ศรีพลากิจ. Treatment of localized prostate cancer. ใน: วรวิทย์ เลาห์เรณู, สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ, อรรถวุฒิ ดีสมโชค, ณัฐพงษ์ อัครผล, บรรณาธิการ. ประชุมวิชาการประจำปี 2546 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: โรงพิมพ์แสงศิลป์; 2546. 170-177.
 3. ศุภณ ศรีพลากิจ. Lower urinary tract symptom. ใน: วรวิทย์ เลาห์เรณู, สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ, อรรถวุฒิ ดีสมโชค, ณัฐพงษ์ อัครผล, บรรณาธิการ. ประชุมวิชาการประจำปี 2546 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: รงพิมพ์แสงศิลป์; 2546. 184-188.

อาจารย์นายแพทย์ศิวัฒม์ ภู่ริยะพันธ์

บทความทางวิชาการ

 1. ศิวัฒม์ ภู่ริยะพันธ์. Screening, diagnosis and staging of prostate cancer. ใน: วรวิทย์ เลาห์เรณู, สหัทยา
  ไพบูลย์วรชาติ, อรรถวุฒิ ดีสมโชค, ณัฐพงษ์ อัครผล, บรรณาธิการ. ประชุมวิชาการประจำปี 2546
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: โรงพิมพ์แสงศิลป์; 2546. 163-169.


UP