ทำบุญ ER
9/9/48งานกีฬาสัมพันธ์
30/12/48


งานปีใหม่ 2549
7/1/49


ซ้อมอุบัติภัยหมู่
7/9/49

ย้าย ER
18/8/49

เลี้ยงรับเลี้ยงส่ง
21/9/49

รวมพลคนอีอาร์
16/11/49

ธันวาแฟร์
1/12/49

ทำบุญ ER
15/12/49

กีฬาสวนดอก
22-12-49

งานปีใหม่ 2550
9/1/50

รับปริญญา ER
16/1/50

งานกีฬาสัมพันธ์
2/2/50

ซ้อมอุบัติภัยหมู่
23/2/50

Warm Welcome

งานปีใหม่ 2551
7/1/51

:: หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ::
110 ถนนอินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่    50200
โทรศัพท์
: 053 946332-3 โทรสาร : 053-210135  |  e-mail address : ercmu@hotmail.com