ยินดีต้อนรับสู่ Emergency Medical Toxicology เนื้อหาภายในเวบไซด์นี้ได้รับการดัดแปลงมาจาก
โปรแกรม Poison 2004 ของศูนย์พิษวิทยาภาคเหนือ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่
กรมวิทยาการศาสตร์การแพทย์และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(สามารถใช้งานได้เฉพาะระบบ intranet เท่านั้น)โปรแกรมการรักษาและช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อได้รับสารพิษ แบ่งเนื้อหาเป็น 8 ส่วน คือ

1. หลักการทั่วไปในการรักษาภาวะเป็นพิษ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาภาวะเป็นพิษโดยทั่วไป ทั้งการปฐมพยาบาล การรักษาแบบประคับประคอง การรักษาเพื่อลดพิษ การทำให้อาเจียน การล้างท้อง การตรวจร่างกาย ยาต้านพิษต่างๆ ฯลฯ 
2. การได้รับยาเกินขนาดและวิธีการรักษา
ให้รายละเอียดของยาที่มักพบอาการพิษจากการใช้ยาเกินขนาด ในด้านกลไกการเกิดพิษ อาการพิษ การรักษา ฯลฯ
3. วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน,การเกษตรและวิธีการรักษา
สามารถค้นหารายชื่อวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกองควบคุมวัตถุมีพิษ ว่ามีส่วนประกอบของสารเคมีใดบ้าง และให้ข้อมูลของสารนั้นในแง่ของกลไกการออกฤทธิ์ อาการพิษ และการรักษาอาการพิษนั้น
4. สัตว์มีพิษ
สามารถค้นหารายชื่อสัตว์มีพิษ แล้วให้รายละเอียดของสารออกฤทธิ์นั้นทั้งในด้านกลไกการออกฤทธิ์ อาการพิษ และการรักษาอาการพิษนั้น
5. พืชมีพิษ
สามารถค้นหารายชื่อพืชมีพิษ แล้วให้รายละเอียดของสารออกฤทธิ์นั้นทั้งในด้านกลไกการออกฤทธิ์ อาการพิษ และการรักษาอาการพิษนั้น
6. ก๊าซพิษ
สามารถค้นหารายชื่อก๊าซพิษ แล้วให้รายละเอียดของสารออกฤทธิ์นั้นทั้งในด้านกลไกการออกฤทธิ์ อาการพิษ และการรักษาอาการพิษนั้น
7. สารเสพติด
สามารถค้นหารายชื่อสารเสพติด แล้วให้รายละเอียดของสารเสพติด ิ์นั้นทั้งในด้านกลไกการออกฤทธิ์ อาการ และการรักษาอาการนั้น
8. สารระเหย
สามารถค้นหารายชื่อสารละเหย แล้วให้รายละเอียดของสารออกฤทธิ์นั้นทั้งในด้านกลไกการออกฤทธิ์ อาการพิษ และการรักษาอาการพิษนั้น