เกี่ยวกับหน่วยงาน

 หน้าแรก

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 อาจารย์

 แพทย์ประจำบ้าน

เจ้าหน้าที่
หลักสูตร
วิชาการ
หลักสูตร EMS
งานวิจัย
เวบเมลล์
ลิงค์น่าสนใจ
ห้องสังเกตอาการ
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยความรวดเร็วและตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ


คำขวัญ บริการเต็มที่ ชีวีปลอดภัย
ประทับใจผู้รับบริการ
ทำงานอย่างมีความสุข
 
 

:: หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ::
110 ถนนอินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่    50200
โทรศัพท์
: 053 946332-3 โทรสาร : 053-210135  |  e-mail address : ercmu@hotmail.com