เกี่ยวกับหน่วยงาน

 หน้าแรก

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 อาจารย์

 แพทย์ประจำบ้าน

เจ้าหน้าที่
หลักสูตร
วิชาการ
หลักสูตร EMS
งานวิจัย
เวบเมลล์
ลิงค์น่าสนใจ
ห้องสังเกตอาการ
 
คณะกรรมการกำกับดูแลการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ประธานกรรมการ

รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ

รองคณบดี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

รองประธานกรรมการ

รศ.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล

รองประธานกรรมการ

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต  

รองประธานกรรมการ

อ.นพ. บริบูรณ์  เชนธนากิจ

กรรมการและเลขานุการ

อ.นพ.อภินันท์ ตันติวุฒิ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.นพ.องอาจ  ไพรสณฑรางกูร

หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
Email : ongard@mail.med.cmu.ac.th

กรรมการ

รศ.นพ.ไตรจักร ซันดู

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

กรรมการ

 

ผศ.พญ.เกวลี อุณจักร

หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์

กรรมการ

 

 

หัวหน้าภาควิชาออร์โทปิดิกส์

กรรมการ

 

 

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

กรรมการ

รศ.พญ.โสภา วัฒนานิกร

หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา

กรรมการ

ผศ.นพ.ธนา นิพิทสุขการ

หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

กรรมการ

ผศ.เธียรไชย ภัทรสกุลชัย

หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
Email : tpattara@mail.med.cmu.ac.th

กรรมการ

ศ.นพ.มานิต    ศรีสุรภานนท์

หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

กรรมการ

 

หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์

กรรมการ

รศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์

กรรมการ

อ.นพ.มาโนช โชคแจ่มใส

กรรมการ

รศ.นพ.นิพนธ์ เสริมพานิชย์

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

กรรมการ

ศ.นพ.ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย (ภาควิชานิติเวชศาสตร์ )

กรรมการ

 

รศ.พญ.พรรณี วิศรุตรัตน (ภาควิชารังสีวิทยา)

กรรมการ

รศ.นพ. ธีรชัย อภิวรรธกกุล (ภาควิชาออร์โทปิดิกส์)

กรรมการ

รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา (ภาควิชาจักษุวิทยา)

Email: ppatikul@mail.med.cmu.ac.th 

กรรมการ

ผศ.พญ.วิทธนี  ณ เชียงใหม (ภาควิชารังสีวิทยา)

กรรมการ

ผศ.นพ.ชวนันท์ ชาญศิลป์ (ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ )

E-mail : ccharnsi@mail.med.cmu.ac.th

กรรมการ

อ.นพ.ดิเรก บรรณจักร์ (ภาควิชาอายุรศาสตร์)

กรรมการ

อ.นพ.กำธน จันทร์แจ่ม (ภาควิชาศัลยศาสตร์ หน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ)

กรรมการ

 

อ.นพ.สุรพงษ์ หล่อสมฤดี

กรรมการ

 

อ.พญ.ตันหยง พิพานเมฆาภรณ์ (ภาควิชาวิสัญญีวิทยา)

กรรมการ

อ.พญ.จารุวรรณ ตันติพลากร (ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)

กรรมการ

อ.พญ.เฟื่องลดา ทองประเสริฐ (ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)

กรรมการ

อ.นพ.สนิท เรืองรองรัตน์ (ภาคกุมารเวชศาสตร์ หน่วยระบบทางเดินหายใจ)

E-Mail: sreungro@mail.med.cmu.ac.th

กรรมการ

อ.นพ.ยุทธเสริฐ ศิริรุ่งเรืองสาร (ภาควิชาออร์โทปิดิกส์)

กรรมการ

อ.เบญจลักษณ์ มณทอน (ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ )

กรรมการ

อ.พญ.กรรณิการ์ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ (ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา หน่วยไซนัส และภูมิแพ้)

E-mail : r_kannent@yahoo.com

กรรมการ

อ.นพ.ทรงศักดิ์ ขุนศรี (ภาควิชาออร์โทปิดิกส์)

กรรมการ

คุณวารุณี สินทา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

:: หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ::
110 ถนนอินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่    50200
โทรศัพท์
: 053 946332-3 โทรสาร : 053-210135  |  e-mail address : ercmu@hotmail.com