หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
Registration and Evaluation Unit, Faculty of Medicine Chiang Mai University

ภาระงานที่รับผิดชอบ  ประสานงาน  สนับสนุน  และให้บริการแก่  ภาควิชา  คณาจารย์  นักศึกษา หน่วยงานอื่นทั้งในคณะแพทยศาสตร์ และนอกคณะฯ  ในงานด้านหลักสูตรการเรียนการสอน งานการรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา งานรับนักศึกษาต่างชาติฝึกปฏิบัติงาน Elective งานจัดประชุมวิชาการ
   บุคลากรหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา   Facebook

  ระบบรับฟังเสียงนักศึกษา
ปรัชญาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณลักษณะของบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงให
จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย
  Code of Conduct for Thai Medical Students
  คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
หลักสูตรการเรียนการสอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.2558
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
-  รายละเอียดกระบวนวิชา หลักสูตร พ.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2548
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญา พ.บ. พ.ศ.2553
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญา พ.บ. พ.ศ.2548
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2560
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาแพทย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2556
แนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
กำหนดระยะเวลาการรับเงินคืนค่าลงทะเบียน
นักศึกษา
รายชื่อนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2560
ชั้นปีที่  [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]
จำนวนบัณฑิตแพทย
กำหนดการวัดผลการศึกษาและกำหนดการสอบลงกอง
ประกาศกำหนดการวัดผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) (กายวิภาคศาสตร์)
ประกาศกำหนดการวัดผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) (จุลชีววิทยา)
ประกาศกำหนดการวัดผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (หน่วยบริหารหลักสูตร)
ประกาศกำหนดการวัดผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (หน่วยบริหารหลักสูตร) (เพิ่มเติม)
ประกาศกำหนดการวัดผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศกำหนดการสอบลงกอง ประจำปีการศึกษา 2559
อาจารย์
- คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2559-2560
- คณะกรรมการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา
- ขั้นตอนการดูแลนักศึกษาในชั้นปรีคลินิก
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (คลินิก)
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (ปรีคลินิก)
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงพยาบาลชุมชน
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงพยาบาลสมทบ
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงพยาบาลสมทบ (กลุ่มงาน)
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
รายชื่อแบ่งกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (คลินิก)
รายชื่อแบ่งกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (ปรีคลินิก)
Download แบบฟอร์ม
คำขอทั่วไป มช.19
ใบลานักศึกษาแพทย์
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง (ภาษาอังกฤษ) สำหรับแพทย์
แบบฟอร์มการติดตามพฤติกรรมและผลการเรียนของ นศพ.
แบบฟอร์มการขอเบิกกระดาษคำตอบ
เชื่อมโยงเว็บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักทะเบียนและประมวลผล มช.
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มช.
กองคลัง มช.
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ประเมินและรับรองฯ (ศรว.)
แพทยสภา
google
เว็บเมล์ (Webmail)
ข่าวและกิจกรรม
คู่มือการใช้ VPN (Virtual Private Network) http://vpn.med.cmu.ac.th/  สำหรับ Extern ที่ฝึกปฏิบัติงาน รพ.สมทบ
 
ประกาศสำหรับนักศึกษา
การสอบ National License ของนักศึกษาแพทย์
1. ขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
2. ขอแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา
3. ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาออนไลน์
4. ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา (ที่เคาร์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา)
ขั้นตอนและแบบฟอร์มแสดงความจำนงวิชาเลือกเสริมประสบการณ์ (Selective) นศพ. ปี 6/2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ.2554
   
ประกาศสำหรับภาควิชา
- การทำงานของ มคอ.3-6
- คู่มือการใช้งานระบบ มคอ.3-6
- คู่มือการใช้งานระบบ มคอ.2
แผนกำหนดการศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
คู่มือระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน
 
การรับนัศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช.
LINK เข้า WEB ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
(Central University Admission System : CUAS)
   
 
เริ่มนับวันที่ 9 สิงหาคม 2548

[Faculty  Homepage]

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 1
อาคารราชนครินทร์ 
โทรศัพท์ : (053) 935262-3  โทรสาร : (053) 936207
e-mail : regis@med.cmu.ac.th