หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
Registration and Evaluation Unit, Faculty of Medicine Chiang Mai University

ภาระงานที่รับผิดชอบ  ประสานงาน  สนับสนุน  และให้บริการแก่  ภาควิชา  คณาจารย์  นักศึกษา หน่วยงานอื่นทั้งในคณะแพทยศาสตร์ และนอกคณะฯ  ในงานด้านหลักสูตรการเรียนการสอน งานการรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา งานรับนักศึกษาต่างชาติฝึกปฏิบัติงาน Elective งานจัดประชุมวิชาการ
   บุคลากรหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา   Facebook
ปรัชญาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณลักษณะของบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงให
จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย
ระบบขอหนังสือรับรองนักศึกษาออนไลน์ Code of Conduct for Thai Medical Students
หลักสูตรการเรียนการสอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
-  รายละเอียดกระบวนวิชา หลักสูตร พ.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2548
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญา พ.บ. พ.ศ.2553
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญา พ.บ. พ.ศ.2548
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2557
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2558
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาแพทย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2556
แนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
กำหนดระยะเวลาการรับเงินคืนค่าลงทะเบียน
นักศึกษา
รายชื่อนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2557
ชั้นปีที่ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
จำนวนบัณฑิตแพทย
กำหนดการวัดผลการศึกษาและกำหนดการสอบลงกอง
ประกาศกำหนดการวัดผล ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ประกาศกำหนดการวัดผล ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (บริหารหลักสูตร)
ประกาศกำหนดการวัดผล ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ประกาศกำหนดการวัดผล ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (บริหารหลักสูตร)
ประกาศกำหนดการวัดผล ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557_เพิ่มเติม (ชีวเคมี)
ประกาศกำหนดการสอบลงกอง ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศกำหนดการสอบลงกอง ประจำปีการศึกษา 2557_เพิ่มเติม (นิติเวช)
อาจารย์
- คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2555-2556
- คณะกรรมการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา
- ขั้นตอนการดูแลนักศึกษาในชั้นปรีคลินิก
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
รายชื่อแบ่งกลุ่มสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2557
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ของโรงพยาบาลชุมชน
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ของโรงพยาบาลสมทบ (กลุ่มงาน)
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ของโรงพยาบาลสมทบ
Download แบบฟอร์ม
คำขอทั่วไป มช.19
ใบลานักศึกษา
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง (ภาษาอังกฤษ) สำหรับแพทย์
แบบฟอร์มการติดตามพฤติกรรมและผลการเรียนของ นศพ.
แบบฟอร์มการขอเบิกกระดาษคำตอบ
เชื่อมโยงเว็บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักทะเบียนและประมวลผล มช.
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มช.
กองคลัง มช.
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ประเมินและรับรองฯ (ศรว.)
แพทยสภา
google
เว็บเมล์ (Webmail)
ข่าวและกิจกรรม
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 49 (17-22 ม.ค. 58)
กำหนดการประชุมวิชาการพุธบ่าย (Grand Round) ประจำปีการศึกษา 2557
กำหนดการจัดสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ปี พ.ศ.2557-2558
กำหนดอายุผลการสอบ OSCE MEQ และ Long case
 
ประกาศสำหรับนักศึกษา
การสอบ MEQ ประจำปีการศึกษา 2557
การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1
เอกสารประกอบการเรียน ICM (15 ม.ค.-20 ก.พ. 58)
- MED
- PED
- SURG
- PHCO
- PSYC
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาโครงการผลิตอาจารย์แพทย์และอาจารย์ทันตแพทย์ รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2558
เอกสารแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง
ประกาศรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง (เพิ่มเติม)
ตารางข้อสอบสำหรับการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
การรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปี 2558
การแสดงความจำนงเลือกกระบวนวิชาเอกเลือก Major Elective สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
- กำหนดการและขั้นตอน
- กระบวนวิชา
กำหนดการสอบลงกอง สำหรับ นศพ. ปี 6/2557
การสอบ Long case สำหรับ นศพ. ปี 6/2557  [ OBGPEDSURG ]
Practical Cardiology Extern 57
- ขั้นตอนการแสดงความจำนงวิชาเลือกเสริมประสบการณ์ (Selective) นศพ. ปี 6/2557
- แบบฟอร์มใบ Selective นศพ. ปี 6/2557
- ตารางข้อสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 1
- ตารางข้อสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 2
ขอความร่วมมือประเมินผลการเรียนด้วยระบบ online
การรับนิสิตแพทย์จากสถาบันอื่นเข้าเรียนวิชาเลือก Elective ณ. รพ.พระมงกุฏเกล้า
SMI สำหรับนักศึกษาแพทย์
การรับนิสิตแพทย์จากสถาบันอื่น เข้าเรียนวิชาเลือก Elective ณ รพ.ชลบุรี
ประกาศแพทยสภา ที่ 12/2555 เรื่องเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555
OSCE (ศ.ร.ว.)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ.2554
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลนักศึกษาแพทย
แจ้งผลการศึกษารายบุคคล ทาง Internet ปีการศึกษา 2556
   
ประกาศสำหรับภาควิชา
ตาราง Rotation ปีการศึกษา 2557  [ ปี 4 ]  [ ปี 5 ]  [ ปี 6 ]
กระบวนวิชาหลักสูตร พ.บ.ปรับปรุง พ.ศ.2528 ที่ปิดสอน มีผลบังคับใช้ ภาคการศึกษาที่ 1/2556
แผนกำหนดการศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
โรงพยาบาลสมทบ/โรงพยาบาลชุมชน ที่ Extern ฝึกเวชปฏิบัติ  ประจำปี 2556
กระบวนวิชา ที่คณะฯ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
กระบวนวิชาที่คณะฯ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนลักษณะหน่วยกิต
คู่มือระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน
 
การรับนัศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช.

ครม. มีมติขยายระยะเวลาโครงการ ODOD ต่อเนื่อง (2557-2560)

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557
- แบบ รด.พบ 01/2557
- แบบ รด.พบ 02/2557
- แบบ รด.พบ 03/2557
LINK เข้า WEB ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
(Central University Admission System : CUAS)
   
การรับนักศึกษาแพทย์ต่างชาติ 
Requirements and Application Form for Elective Clerkship
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาต
เริ่มนับวันที่ 9 สิงหาคม 2548

[Faculty  Homepage]

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 1
อาคารราชนครินทร์ 
โทรศัพท์ : (053) 945262-3  โทรสาร : (053) 946207
e-mail : regis@med.cmu.ac.th