หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
Registration and Evaluation Unit, Faculty of Medicine Chiang Mai University

ภาระงานที่รับผิดชอบ  ประสานงาน  สนับสนุน  และให้บริการแก่  ภาควิชา  คณาจารย์  นักศึกษา หน่วยงานอื่นทั้งในคณะแพทยศาสตร์ และนอกคณะฯ  ในงานด้านหลักสูตรการเรียนการสอน งานการรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา งานรับนักศึกษาต่างชาติฝึกปฏิบัติงาน Elective งานจัดประชุมวิชาการ
   บุคลากรหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา   Facebook
ปรัชญาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณลักษณะของบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงให
จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย
ระบบขอหนังสือรับรองนักศึกษาออนไลน์ Code of Conduct for Thai Medical Students
หลักสูตรการเรียนการสอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
-  รายละเอียดกระบวนวิชา หลักสูตร พ.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2548
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญา พ.บ. พ.ศ.2553
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญา พ.บ. พ.ศ.2548
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2558
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาแพทย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2556
แนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
กำหนดระยะเวลาการรับเงินคืนค่าลงทะเบียน
นักศึกษา
รายชื่อนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2558
ชั้นปีที่ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
จำนวนบัณฑิตแพทย
กำหนดการวัดผลการศึกษาและกำหนดการสอบลงกอง
ประกาศกำหนดการวัดผล ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ประกาศกำหนดการวัดผล ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (บริหารหลักสูตร)
ประกาศกำหนดการวัดผล ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557_เพิ่มเติม (รังสี)
ประกาศกำหนดการวัดผล ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ประกาศกำหนดการวัดผล ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (บริหารหลักสูตร)
ประกาศกำหนดการวัดผล ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557_เพิ่มเติม (ชีวเคมี)
ประกาศกำหนดการสอบลงกอง ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศกำหนดการสอบลงกอง ประจำปีการศึกษา 2557_เพิ่มเติม (นิติเวช)
อาจารย์
- คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2555-2556
- คณะกรรมการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา
- ขั้นตอนการดูแลนักศึกษาในชั้นปรีคลินิก
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
รายชื่อแบ่งกลุ่มสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2557
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ของโรงพยาบาลชุมชน
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ของโรงพยาบาลสมทบ (กลุ่มงาน)
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ของโรงพยาบาลสมทบ
Download แบบฟอร์ม
คำขอทั่วไป มช.19
ใบลานักศึกษา
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง (ภาษาอังกฤษ) สำหรับแพทย์
แบบฟอร์มการติดตามพฤติกรรมและผลการเรียนของ นศพ.
แบบฟอร์มการขอเบิกกระดาษคำตอบ
เชื่อมโยงเว็บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักทะเบียนและประมวลผล มช.
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มช.
กองคลัง มช.
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ประเมินและรับรองฯ (ศรว.)
แพทยสภา
google
เว็บเมล์ (Webmail)
ข่าวและกิจกรรม
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
กำหนดการจัดสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ปี พ.ศ.2557-2558
กำหนดอายุผลการสอบ OSCE MEQ และ Long case
 
ประกาศสำหรับนักศึกษา
กำหนดการสอบลงกองสำหรับ นศพ. ปี 6/2558
รายชื่อนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่สอบ Long Case ปีการศึกษา 2558
- ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
- ภาควิชาศัลยศาสตร
- ภาควิชากุมารเวชศาสตร
ตารางการปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2558
- ชั้นปีที่ 4   [กำหนดการ]   [ตารางปฏิบัติงาน]
- ชั้นปีที่ 5   [กำหนดการ]   [ตารางปฏิบัติงาน]
- ชั้นปีที่ 6   [กำหนดการ]   [ตารางปฏิบัติงาน]
การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ.2557-2558 รอบพิเศษ
เอกสารประกอบการสอนเสริม ศรว. ขั้นตอนที่ 1
- 01_General Pathology
- 02_Hematology
- 03_Cardiovascular Pathology
- 04_Respiratory Pathology
- 05_Bone and Joint Pathology
- 06_Gastrointestinal Pathology
- 07_Renal Pathology
- 08_Endocrine Pathology
- 09_Clinical Pathology
การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3ฯ
ขั้นตอนและแบบฟอร์มแสดงความจำนงวิชาเลือกเสริมประสบการณ์ (Selective) นศพ. ปี 6/2558
การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1
ตารางข้อสอบสำหรับการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
Practical Cardiology Extern 57
- ตารางข้อสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 1
- ตารางข้อสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 2
ขอความร่วมมือประเมินผลการเรียนด้วยระบบ online
การรับนิสิตแพทย์จากสถาบันอื่นเข้าเรียนวิชาเลือก Elective ณ. รพ.พระมงกุฏเกล้า
SMI สำหรับนักศึกษาแพทย์
ประกาศแพทยสภา ที่ 12/2555 เรื่องเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555
OSCE (ศ.ร.ว.)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ.2554
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลนักศึกษาแพทย
แจ้งผลการศึกษารายบุคคล ทาง Internet ปีการศึกษา 2556
   
ประกาศสำหรับภาควิชา
กระบวนวิชาหลักสูตร พ.บ.ปรับปรุง พ.ศ.2528 ที่ปิดสอน มีผลบังคับใช้ ภาคการศึกษาที่ 1/2556
แผนกำหนดการศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
โรงพยาบาลสมทบ/โรงพยาบาลชุมชน ที่ Extern ฝึกเวชปฏิบัติ  ประจำปี 2556
กระบวนวิชา ที่คณะฯ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
กระบวนวิชาที่คณะฯ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนลักษณะหน่วยกิต
คู่มือระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน
 
การรับนัศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช.
- กำหนดการสัมภาษณ์ ทดสอบความพร้อม ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ และ Download หนังสือยินยอมและยืนยันสิทธิ์ ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน ในการสอบ Direct Admissions ปีการศึกษา 2558
- รายละเอียดต่าง ๆ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน (เรียนดีภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2558

ครม. มีมติขยายระยะเวลาโครงการ ODOD ต่อเนื่อง (2557-2560)

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557
- แบบ รด.พบ 01/2557
- แบบ รด.พบ 02/2557
- แบบ รด.พบ 03/2557
LINK เข้า WEB ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
(Central University Admission System : CUAS)
   
การรับนักศึกษาแพทย์ต่างชาติ 
Requirements and Application Form for Elective Clerkship
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาต
เริ่มนับวันที่ 9 สิงหาคม 2548

[Faculty  Homepage]

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 1
อาคารราชนครินทร์ 
โทรศัพท์ : (053) 945262-3  โทรสาร : (053) 946207
e-mail : regis@med.cmu.ac.th