หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
Registration and Evaluation Unit, Faculty of Medicine Chiang Mai University

ภาระงานที่รับผิดชอบ  ประสานงาน  สนับสนุน  และให้บริการแก่  ภาควิชา  คณาจารย์  นักศึกษา หน่วยงานอื่นทั้งในคณะแพทยศาสตร์ และนอกคณะฯ  ในงานด้านหลักสูตรการเรียนการสอน งานการรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา งานรับนักศึกษาต่างชาติฝึกปฏิบัติงาน Elective งานจัดประชุมวิชาการ
   บุคลากรหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา   Facebook

  ระบบรับฟังเสียงนักศึกษา
ปรัชญาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณลักษณะของบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงให
จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย
ระบบขอหนังสือรับรองนักศึกษาออนไลน์ Code of Conduct for Thai Medical Students
  คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
หลักสูตรการเรียนการสอน
- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2558
- ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญา พ.บ. พ.ศ. 2558
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
-  รายละเอียดกระบวนวิชา หลักสูตร พ.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2548
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญา พ.บ. พ.ศ.2553
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญา พ.บ. พ.ศ.2548
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2559
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2560
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาแพทย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2556
แนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
กำหนดระยะเวลาการรับเงินคืนค่าลงทะเบียน
นักศึกษา
รายชื่อนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2559
ชั้นปีที่  [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]
จำนวนบัณฑิตแพทย
กำหนดการวัดผลการศึกษาและกำหนดการสอบลงกอง
ประกาศกำหนดการวัดผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) (กายวิภาคศาสตร์)
ประกาศกำหนดการวัดผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) (จุลชีววิทยา)
ประกาศกำหนดการวัดผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (หน่วยบริหารหลักสูตร)
ประกาศกำหนดการวัดผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (หน่วยบริหารหลักสูตร) (เพิ่มเติม)
ประกาศกำหนดการวัดผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศกำหนดการสอบลงกอง ประจำปีการศึกษา 2559
อาจารย์
- คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2559-2560
- คณะกรรมการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา
- ขั้นตอนการดูแลนักศึกษาในชั้นปรีคลินิก
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (คลินิก)
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (ปรีคลินิก)
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงพยาบาลชุมชน
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงพยาบาลสมทบ
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงพยาบาลสมทบ (กลุ่มงาน)
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
รายชื่อแบ่งกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (คลินิก)
รายชื่อแบ่งกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (ปรีคลินิก)
Download แบบฟอร์ม
คำขอทั่วไป มช.19
ใบลานักศึกษา
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง (ภาษาอังกฤษ) สำหรับแพทย์
แบบฟอร์มการติดตามพฤติกรรมและผลการเรียนของ นศพ.
แบบฟอร์มการขอเบิกกระดาษคำตอบ
เชื่อมโยงเว็บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักทะเบียนและประมวลผล มช.
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มช.
กองคลัง มช.
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ประเมินและรับรองฯ (ศรว.)
แพทยสภา
google
เว็บเมล์ (Webmail)
ข่าวและกิจกรรม
กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6/2559
การสอบ MEQ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง
กำหนดการจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ขอให้นักศึกษาแพทย์ตอบแบบสอบถามทัศนคติ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD DNA progress test)
กรณีศึกษา เรื่อง การทุจริตสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
คู่มือการใช้ VPN (Virtual Private Network) http://vpn.med.cmu.ac.th/  สำหรับ Extern ที่ฝึกปฏิบัติงาน รพ.สมทบ
- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์แพทย์ในสังกัดออกข้อสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 1-2
- บันทึกประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์แพทย์ในสังกัดออกข้อสอบ/เกณฑ์การออกข้อสอบ
กำหนดอายุผลการสอบ OSCE MEQ และ Long case
 
ประกาศสำหรับนักศึกษา
ขั้นตอนและแบบฟอร์มแสดงความจำนงวิชาเลือกเสริมประสบการณ์ (Selective) นศพ. ปี 6/2560
เอกสารประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชา ICM สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3/2559
- Introduction to Clinical Medicine Common ENT Symptoms
- Nutritional assessment & Signs of nutritional deficiency
- Jaundice layout
เอกสารแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
- วิธีดำเนินการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญา
- รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรนักศึกษาแพทย์ฯ
- ปฏิทินการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ
- ใบปะหน้าเอกสารแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน
- คำแนะนำในการแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน
- สรุปโควตาการจัดสรร "จำนวน" นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ
- ขั้นตอนการแสดงความจำนงฝึกปฏิบัติงาน Elective ในช่วงปิดภาคการศึกษา
- แบบฟอร์ม Elective ในช่วงปิดภาคการศึกษา
- กำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
- การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
- แบบฟอร์มใบขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาต
- ขั้นตอนการแสดงความจำนงฝึกปฏิบัติงาน Elective นศพ. ปี 4/2559
- แบบฟอร์มใบแสดงความจำนงฝึกปฏิบัติงาน Elective นศพ. ปี 4/2559
การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2
ตารางการปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2559
- ชั้นปีที่ 4     [ กำหนดการ ]       [ ตารางปฏิบัติงาน ]
- ชั้นปีที่ 5      [ กำหนดการ ]       [ ตารางปฏิบัติงาน ]
- ชั้นปีที่ 6      [ กำหนดการ ]       [ ตารางปฏิบัติงาน ]
ขั้นตอนและแบบฟอร์มแสดงความจำนงวิชาเลือกเสริมประสบการณ์ (Selective) นศพ. ปี 6/2559
- การลงทะเบียนกระบวนวิชาของนักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2/2559
- การลงทะเบียนกระบวนวิชาของนักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3, 4, 5 และ 6/255
9
การสอบ Modified Essay Question  (สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ)
-
ใบสมัคร
- ประเมินการเรียนการสอนด้วยระบบ online
- การบันทึกข้อมูลสะสมผลงาน (Portfolio)
การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ
บันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน e-portfolio สำหรับ นศพ. ปี 1-6/2558
ตารางข้อสอบสำหรับการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- ตารางข้อสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 1
- ตารางข้อสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 2
การรับนิสิตแพทย์จากสถาบันอื่นเข้าเรียนวิชาเลือก Elective ณ. รพ.พระมงกุฏเกล้า
SMI สำหรับนักศึกษาแพทย์
ประกาศแพทยสภา ที่ 12/2555 เรื่องเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555
OSCE (ศ.ร.ว.)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ.2554
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลนักศึกษาแพทย
แจ้งผลการศึกษารายบุคคล ทาง Internet ปีการศึกษา 2556
   
ประกาศสำหรับภาควิชา
- การทำงานของ มคอ.3-6
- คู่มือการใช้งานระบบ มคอ.3-6
- คู่มือการใช้งานระบบ มคอ.2
กระบวนวิชาหลักสูตร พ.บ.ปรับปรุง พ.ศ.2528 ที่ปิดสอน มีผลบังคับใช้ ภาคการศึกษาที่ 1/2556
แผนกำหนดการศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
โรงพยาบาลสมทบ/โรงพยาบาลชุมชน ที่ Extern ฝึกเวชปฏิบัติ  ประจำปี 2556
กระบวนวิชา ที่คณะฯ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
กระบวนวิชาที่คณะฯ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนลักษณะหน่วยกิต
คู่มือระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน
 
การรับนัศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มช. ในการสอบคัดเลือกผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559
- กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกายฯ ในการสอบคัดเลือกผ่านระบบรับตรง กสพท. ปีการศึกษา 2559
- หนังสือยืนยันสิทธิ์ กสพท. 2559
- แบบฟอร์มตรวจร่างกายโครงการรับตรง กสพท. ปีการศึกษา 2559
- คำชี้แจงการตรวจร่างกายโครงการรับตรง กสพท. ปีการศึกษา 2559
กำหนดการค่ายเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพโครงการ ODOD ประจำปีการศึกษา 2559
หนังสือยืนยันสิทธิ์ค่าย ODOD วันที่ 1-26 ตุลาคม 2558
หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดกรองขั้นตอนที่ 1 โครงการ ODOD ปีการศึกษา 2559 (โควตาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบขั้นตอนที่ 1 ในการคัดกรองนักเรียนเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ใช. โครงการ ODOD ประจำปีการศึกษา 2559
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มช. ปีการศึกษา 2559
- แบบ รด.พบ.01/2559
- แบบ รด.พบ.02/2559
- แบบ รด.พบ.03/2559

ครม. มีมติขยายระยะเวลาโครงการ ODOD ต่อเนื่อง (2557-2560)

LINK เข้า WEB ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
(Central University Admission System : CUAS)
   
 
เริ่มนับวันที่ 9 สิงหาคม 2548

[Faculty  Homepage]

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 1
อาคารราชนครินทร์ 
โทรศัพท์ : (053) 935262-3  โทรสาร : (053) 936207
e-mail : regis@med.cmu.ac.th